Tietoa meistä

Tavoitteet

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Keskus edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa sekä yhteisen strategian (PDF) että pitkän aikavälin ja vuotuisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020.

Organisaatio

LUMA-keskus Suomi on organisaatioltaan nk. johdettu verkosto, joka vahvistaa ja edistää alueellisten, tiede-/teknologiayliopistojen ja yliopistokeskusten yhteydessä toimivien LUMA-keskusten yhteistä toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskuksen johtokunnan ja johdon tehtävät on esitelty tarkemmin sivulla Hallinto.

Toimipisteet eli alueelliset LUMA-keskukset

 1. Aalto-yliopisto Junior
 2. Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus
 3. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 4. Juniversity (Tampereen yliopisto)
 5. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
 6. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
 7. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
 8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
 9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
 10. LUMA-keskus Saimaa (LUT-yliopisto + LAB-ammattikorkeakoulu)
 11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
 12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden Yliopistokampus)
 13. Skolresurs (Åbo Akademi)

palvelevat pääsääntöisesti omalla toiminta-alueellaan.

Toimintamalli

LUMA-keskus Suomi edistää matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian alojen eri toimijoiden vuorovaikutusta ja pyrkii rakentamaan kestäviä yhteistyön malleja. Keskus saattaa yhteistyöhön oppilaat, opiskelijat ja opettajat eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon, lapset ja nuoret koulun ulkopuolella, lasten ja nuorten huoltajat sekä muut tahot yhteiskunnassa, kuten yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstön.

Merkittävässä osassa monien LUMA-keskusten toimintaa ovat lastentarhan-, luokan- tai aineenopettajaksi opiskelijat. Opettajien elinikäisen oppimisen kasvuprosessia tuetaan opettajaopiskelijoiden yliopisto-opintojen alusta lähtien. Monia LUMA-toimintoja toteuttavat käytännössä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijat, lähinnä opettajaopiskelijat, sekä luokan- ja lastentarhanopettajaopiskelijat. Tieteenalasta / oppiaineesta riippuen opiskelijoiden toiminta on joko integroitu tutkinto-opetukseen ja tutkimukseen tai he tekevät sitä palkallisesti opiskelun rinnalla hankkien samalla hyödyllistä työkokemusta.

Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka huomioidaan mm. materiaalien valinnassa, energian kulutuksessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrätyksessä sekä tarpeettomien kokousmatkojen välttämisessä. Tutustu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseemme.

Tutkimus

Kaikkeen toimintaan kytkeytyy tutkimus. Toimintamuotoja itsessään tutkitaan ja kehitetään sekä näin saatuun että muuhun alan uusimpaan tutkimustietoon perustuen. Useissa toimipisteissä toimintaa kehitetään etenkin kehittämistutkimuksen (design-based research, DBR) keinoin. Esimerkiksi moni LUMA SUOMI -ohjelman kehittämishanke liittyy myös tutkimushankkeeseen, ja kehittäminen tapahtuu kiinteässä yhteydessä tutkimukseen. Toiminnan vaikuttavuutta tutkitaan mm. keräämällä dataa toimintaan osallistuvilta lapsilta, nuorilta, huoltajilta ja opettajilta.

LUMA-keskus Suomessa kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja ja koulutetaan kasvatus- ja opetusalan henkilöstöä niiden käyttöön yhteisöllisen, osallistavan kehittämistutkimuksen avulla

Katso myös LUMA-keskus Suomen tutkimus- ja kehittämislinjaukset (PDF).

Toiminnan tavoittavuus vuosina 2014–2018 (arviolta)

Kohderyhmä Varsinainen toiminta Verkkoviestintä Yhteensä
Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö 35 000 350 000 385 000
Lapset ja nuoret perheineen 250 000 500 000 750 000
Muut 5 000 50 000 55 000
Kaikki yhteensä 290 000 900 000 1 190 000

Tästä kansainvälisesti n. 2 %.

Yhteistyössä

LUMA-keskus Suomi tekee yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Useiden kotimaisten yhteistyötahojen edustajia on kutsuttu Kansalliseen LUMA-neuvottelukuntaan.

StarT-toiminnassa on mukana suuri joukko eri yhteistyötahoja.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään globaalisti muiden tiede- ja teknologiakasvatuksen akateemisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. LUMA-keskus Suomi kuuluu mm. Science on Stage Europe -verkostoon sekä EU STEM Coalition -verkostoon.