Meistä

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on edistää LUMA-aineiden osaamista

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Keskus edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa yhteisen strategiansa (pdf) mukaisesti.  Toiminnan päämääränä on turvata matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen korkean taso sekä osaajien riittävä määrä kaikkialla Suomessa. LUMA-keskus Suomen valtakunnallisella tehtävällä varmistetaan LUMA-alojen osaamisen ja opettajankoulutuksen hyvä tulevaisuus sekä vahvistetaan Suomen kilpailukykyä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2021–2024.

Yhteisöllinen LUMA-ekosysteemi yhdistää monia tiedekasvatuksen toimijoita. Sen tärkeä osa ovat korkeakoulujen puitteissa toimivat sidosryhmät, kuten kasvastus- ja opetusalan opiskelijat ja opettajankouluttajat. Verkoston moton mukaisesti "yhdessä olemme enemmän".
LUMA-ekosysteemi yhdistää moni tiedekasvastuksen toimijoita Suomessa.

Valtakunnallinen 13 keskuksen verkosto

LUMA-keskus Suomi toimii katto-organisaationa 11 suomalaisen tiede- ja teknologiayliopiston alueellisille LUMA-keskuksille. Se vahvistaa ja edistää niiden toimintaa ja yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Osassa keskuksista on taustalla myös ammattikorkeakoulu. Åbo Akademilla on vastuu LUMA-keskus Suomen ruotsinkielisestä valtakunnallisesta toiminnasta. Keskuksen johtokunnan ja johdon tehtävät on esitelty tarkemmin sivulla Hallinto.

Toimipisteitä eli alueellisia LUMA-keskuksia on yhteensä 13. Ne palvelevat pääsääntöisesti omilla toiminta-alueillaan.

Alueelliset LUMA-keskukset

 1. Aalto-yliopisto Junior
 2. Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus
 3. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 4. Tampereen yliopiston Juniversity
 5. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
 6. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
 7. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
 8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
 9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
 10. LUMA-keskus Saimaa (LUT-yliopisto + LAB-ammattikorkeakoulu)
 11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
 12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden Yliopistokampus)
 13. Skolresurs (Åbo Akademi)

Rakennamme yhteisöllisesti uusia toimintamalleja

LUMA-keskus Suomi edistää matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian alojen eri toimijoiden vuorovaikutusta ja pyrkii rakentamaan kestäviä yhteistyön malleja. Keskus tuo yhteen oppilaat, opiskelijat ja opettajat eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon, lapset ja nuoret koulun ulkopuolella, lasten ja nuorten huoltajat sekä muut tahot yhteiskunnassa, kuten yritykset ja yhteisöt.

Merkittävässä osassa LUMA-keskusten toimintaa ovat varhaiskasvatuksen, luokan- tai aineenopettajaksi opiskelijat. Opettajien elinikäisen oppimisen kasvuprosessia tuetaan opettajaopiskelijoiden yliopisto-opintojen alusta lähtien. Monia LUMA-toimintoja toteuttavat käytännössä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden (opettaja)opiskelijat, sekä luokan- ja varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat. Tieteenalasta tai oppiaineesta riippuen opiskelijoiden toiminta on joko osa tutkinto-opetusta ja tutkimusta tai palkallisesta työskentelyä opiskelun rinnalla.

Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka huomioidaan muun muassa materiaalien valinnassa, energian kulutuksessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrätyksessä sekä tarpeettomien kokousmatkojen välttämisessä. Tutustu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseemme Sitoutumus 2050-sivustolla.

Tutkimus

Tutkimus kytkeytyy kaikkeen toimintaan. Toimintamuotoja itsessään tutkitaan ja kehitetään sekä niistä saadun että muun alan uusimman tutkimustiedon perusteella. Useissa toimipisteissä toimintaa kehitetään etenkin kehittämistutkimuksen (design-based research, DBR) keinoin. Esimerkiksi Kansallisessa LUMA2020-ohjelmassa sovellettiin co-design -lähestymistapaa lukuisten yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan vaikuttavuutta tutkitaan muun muassa keräämällä dataa toimintaan osallistuvilta lapsilta, nuorilta, huoltajilta ja opettajilta.

Kaavio esittelee LUMA-keskusten toimintamallin, jonka mukaisesti kehitetään tutkimustietoon perustuen uusia pedagogisia ratkaisuja, testataan niiden toimivuutta ja levitetään niitä laajasti kasvatus- ja opetusalan henkistölle Suomessa.
LUMA-keskus Suomessa kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja ja koulutetaan kasvatus- ja opetusalan henkilöstöä niiden käyttöön yhteisöllisen, osallistavan kehittämistutkimuksen avulla.

Katso myös LUMA-keskus Suomen tutkimus- ja kehittämislinjaukset (PDF).

Tavoitamme sekä opettajia että lapsia ja nuoria (arvio vuosilta 2014-2018)

Kohderyhmä Varsinainen toiminta Verkkoviestintä Yhteensä
Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö 35 000 350 000 385 000
Lapset ja nuoret perheineen 250 000 500 000 750 000
Muut 5 000 50 000 55 000
Kaikki yhteensä 290 000 900 000 1 190 000

Tästä kansainvälisen tavoittavuuden osuus on noin 2 %.

Tarkemmin toimintamme tavoittavuutta on eritelty vuosittaisissa toimintakertomuksissa.

Yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti

LUMA-keskus Suomi tekee yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Useita kotimaisia yhteistyötahoja on kutsuttu Kansalliseen LUMA-neuvottelukuntaan.

StarT-toiminnassa on mukana suuri joukko eri yhteistyötahoja.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään globaalisti muiden tiede- ja teknologiakasvatuksen akateemisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. LUMA-keskus Suomi kuuluu mm. Science on Stage Europe -verkostoon sekä EU STEM Coalition -verkostoon.