Meistä

Verkostomme turvaa LUMA-alojen osaamisen korkeaa tasoa ja osaajien riittävää määrää kaikkialla Suomessa.

LUMA-keskus Suomi innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden opiskeluun ja harrastamiseen uusimman tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. Tuemme opettajien elinikäistä oppimista varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa. Lisäksi vahvistamme tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Keskus edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa yhteisen strategiansa (pdf) mukaisesti. Toiminnan päämääränä on turvata matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen korkean taso sekä osaajien riittävä määrä kaikkialla Suomessa

Lyhenne LUMA tulee sanoista luonnontieteet ja matematiikka, joiden lisäksi LUMA-aineisiin perinteisesti lasketaan mukaan myös ympäristöoppi ja teknologia.

Yhteisöllinen LUMA-ekosysteemi yhdistää monia tiedekasvatuksen toimijoita. Sen tärkeä osa ovat korkeakoulujen puitteissa toimivat sidosryhmät, kuten kasvastus- ja opetusalan opiskelijat ja opettajankouluttajat. LUMA-verkoston moton mukaisesti "yhdessä olemme enemmän".
LUMA-ekosysteemi yhdistää moni tiedekasvastuksen toimijoita Suomessa.

Valtakunnallinen tehtävällä vahvistamme LUMA-alojen osaamista ja laadukasta opettajankoulutusta myös tulevaisuudessa

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen tehtävä kaudelle 2021–2024.  Valtakunnallisella tehtävällä varmistetaan LUMA-alojen osaamisen ja opettajankoulutuksen hyvä tulevaisuus sekä vahvistetaan Suomen kilpailukykyä. Rahoitus jaetaan kaikkien 13 LUMA-keskuksen kesken. Tehtävää arvioidaan keskusten vuosittaisten tavoitteiden sekä itse- ja vertaisarviointien pohjalta.

Kausi on jo toinen valtakunnallisen tehtävän toimikausi verkostolle. Tulevalla kaudella 2021–2024 verkoston sisäistä yhteistyötä vahvistetaan. Tämän lisäksi verkosto on asettanut itselleen seuraavat tavoitteet:

 1. Verkosto vahvistaa ja laajentaa valtakunnallista LUMA-kehittämisyhteisöä. Verkosto osallistaa ja kannustaa eri asteiden oppimisyhteisöjä pitkäjänteiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön.
 2. Verkosto vahvistaa yliopistojen keskinäistä yhteistyötä kehittämällä LUMA-aineiden opettajankoulutuksen, opetuksen tutkimuksen ja kehittämisen foorumia. Foorumin tuella verkosto kehittää verkkokursseja opettajankoulutukseen ja jatkokoulutusyhteistyötä.
 3. Verkosto kehittää virtuaalista LUMA-toimintaa ja lisää näin lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajan toiminnan kattavuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on että, että LUMA-toimintaan voi osallistua koko Suomesta.
 4. Verkosto vahvistaa kansainvälistä akateemista tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä sekä yhteistyötä perus- ja jatkokoulutuksen osalta etenkin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Tutustu toimintaamme virtuaalisella esitteellä

Katsele esitettä koko näytön tilassa,

Valtakunnallinen 13 keskuksen LUMA-verkosto

LUMA-keskus Suomi toimii katto-organisaationa 11 suomalaisen tiede- ja teknologiayliopiston alueellisille LUMA-keskuksille. Se vahvistaa ja edistää niiden toimintaa ja yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Osassa keskuksista on taustalla myös ammattikorkeakoulu. Åbo Akademilla on vastuu LUMA-keskus Suomen ruotsinkielisestä valtakunnallisesta toiminnasta. Keskuksen johtokunnan ja johdon tehtävät on esitelty tarkemmin sivulla Hallinto.

Toimipisteitä eli alueellisia LUMA-keskuksia on yhteensä 13. Ne palvelevat pääsääntöisesti omilla toiminta-alueillaan.

Alueelliset LUMA-keskukset

 1. Aalto-yliopisto Junior
 2. Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus
 3. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 4. Tampereen yliopiston Juniversity
 5. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
 6. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
 7. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
 8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
 9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
 10. Junior university (LUT-yliopisto + LAB-ammattikorkeakoulu)
 11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
 12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampus)
 13. Skolresurs (Åbo Akademi)

Rakennamme yhteisöllisesti uusia toimintamalleja

LUMA-keskus Suomi edistää matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian alojen eri toimijoiden vuorovaikutusta ja pyrkii rakentamaan kestäviä yhteistyön malleja. Keskus tuo yhteen oppilaat, opiskelijat ja opettajat eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon, lapset ja nuoret koulun ulkopuolella, lasten ja nuorten huoltajat sekä muut tahot yhteiskunnassa, kuten yritykset ja yhteisöt.

Merkittävässä osassa LUMA-keskusten toimintaa ovat varhaiskasvatuksen, luokan- tai aineenopettajaksi opiskelijat. Tuemme opettajien elinikäisen oppimisen kasvuprosessia opettajaopiskelijoiden yliopisto-opintojen alusta lähtien esimerkiksi koulutuksilla ja kursseilla. Monia LUMA-toimintoja, kuten tiede- ja teknologialuokkia, suunnittelevat ja ohjaavat matemaattis-luonnontieteellisten aineiden (opettaja)opiskelijat, sekä luokan- ja varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat. Tieteenalasta tai oppiaineesta riippuen opiskelijoiden toiminta on joko osa tutkinto-opetusta ja tutkimusta tai palkallisesta työskentelyä opiskelun rinnalla.

Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka huomioidaan muun muassa materiaalien valinnassa, energian kulutuksessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrätyksessä sekä tarpeettomien kokousmatkojen välttämisessä. Tutustu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseemme Sitoutumus 2050-sivustolla.

LUMA Suomi kirjan kansi, jossa LUMA-kukka ja kirjan nimi LUMA SUOMI Yhdessä olemme enemmän. Tiedekasvatustoiminnastamme on kerrottu tarkemmin LUMA Suomi -kirjassa. 

Tutkimus

Tutkimus kytkeytyy kaikkeen toimintaan. Tutkimustoimintaa koordinoi erityisesti LUMAT-tutkimusfoorumimme. Tiedekasvatuksen toimintamuotoja itsessään tutkitaan ja kehitetään uusimman tutkimustiedon perusteella. Tutkimus nojaa etenkin kehittämistutkimuksen (design-based research, DBR) keinoihin. Esimerkiksi Kansallisessa LUMA2020-ohjelmassa sovellettiin co-design -lähestymistapaa lukuisten yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan vaikuttavuutta tutkitaan muun muassa keräämällä dataa toimintaan osallistuvilta lapsilta, nuorilta, huoltajilta ja opettajilta.

Meidän kehittämistutkimuksen mallimme toimii pohjana kaikelle toiminnalle. Malli yhdistelee sekä tieteellistä että teoreettista tietoa.
Kehittämistutkimus etenee seuraavien vaiheiden kautta.

Katso myös LUMA-keskus Suomen tutkimus- ja kehittämislinjaukset (PDF).

Verkoston käynnissä olevat hankkeet ja ohjelmat

LUMA-keskus Suomi -verkostolla on käynnissä neljä  kehittämishanketta tai -ohjelmaa, jotka tukevat verkoston perustehtävää.

StarT-ohjelmassa (2016–) opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja luovasti sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä tiede- ja teknologiatapahtumissa.

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta (2021-2023). Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutushankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllisesti opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa olevaa eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen toteuttamista kouluissa ja päiväkodeissa.

Hankkeisiin voit tutustua tarkemmin tällä sivulla.

Toimintamme lukuina valtakunnallisen tehtävän kaudella 2017–2020*

Toimintaamme osallistui vuosittain noin 61 300 henkilöä.  

Kansainvälisesti palkittu StarT-ohjelma keräsi runsaasti osallistujia yli 50 maassa 

Vuosittain StarT-toimintaan osallistui aktiivisesti Suomessa noin 4100 opettajaa ja 41 800 lasta ja nuorta perheineen. 

Järjestimme täydennyskoulutusta keskimäärin 4300 opetus- ja kasvatusalan ammattilaiselle per vuosi. 

Tuotimme keskimäärin 50 tutkimusjulkaisua vuosittain. 

Tiede- ja teknologialuokissamme vieraili keskimäärin 20 000 oppilasta ja opettajaa per vuosi. 

Tarkemmin toimintamme tavoittavuutta on eritelty vuosittaisissa toimintakertomuksissa (ks. alla).

*Samoja osallistujia saattaa sisältyä useampaan kategoriaan.

Yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti

LUMA-keskus Suomi tekee yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Useita kotimaisia yhteistyötahoja on kutsuttu Kansalliseen LUMA-neuvottelukuntaan.

StarT-toiminnassa on mukana suuri joukko eri yhteistyötahoja.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään globaalisti muiden tiede- ja teknologiakasvatuksen akateemisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. LUMA-keskus Suomi kuuluu mm. Science on Stage Europe -verkostoon sekä EU STEM Coalition -verkostoon.

Toimintakertomukset

Verkoston toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus, jonka verkoston johtokunta vahvistaa.

LUMA-keskus Suomen uutiskirjeiden rekisteriseloste (.pdf)