Hankkeet ja ohjelmat

Käynnissä olevat hankkeet ja ohjelmat

LUMA-keskus Suomi -verkostolla on käynnissä neljä  kehittämishanketta tai -ohjelmaa. Hankkeet on suunniteltu niin, että ne tukevat verkoston perustehtävän toteuttamista.

  1.  LUMATIKKA-ohjelma (2018–2022) on matematiikan opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle tarkoitettu täydennyskoulutusohjelma (15 op), joka koostuu sekä lähi- että verkkokoulutuksesta. Ohjelma toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella yhdessä usean yliopiston, ammattikorkeakoulun ja HY+ Oy:n kanssa.
  2. StarT-ohjelmassa (2016–) kehitämme ja tarjoamme tukea oppimisyhteisöille uusien kasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteutuksen tueksi.
  3. LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta (2021-2023). Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutushankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllisesti opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa olevaa eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen toteuttamista kouluissa ja päiväkodeissa.

Näiden lisäksi alueellisilla LUMA-keskuksilla on käynnissä erilaisia omia tutkimus- ja kehittämishankkeitaan.

Päättyneitä hankkeita

ZAU-hankkeessa (2018–2020) tarjottiin muun muassa peruskouluille mahdollisuus järjestää erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja.

LUMA 2020 (2019–2020) oli  LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutettiin yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa. Ohjelma oli Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä -hankkeessa (2017–2019), koulutettiin tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä. Hankeessa kehitettiin tutkimusperustaisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen laatua ja vahvistettiin tulevien ja nykyisten opettajien osaamista.

LINKS-hankkeessa (2016–2019) edistettiin tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta kehittämällä LUMA-aineita perusopetuksessa ja toisella asteella opettavien opettajien sekä LUMA-aineiden opettajankouluttajien elinikäistä oppimista. Hanke toteutettiin Euroopan unionin rahoituksella.

LUMA SUOMI -ohjelman (2014–2019) päämääränä oli lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää. Hankkeessa kehitettiin tutkimuspohjaisesti innovatiivisia pedagogisia toimintatapoja ja materiaaleja sekä koulutettiin opettajia niiden käyttöön. Ohjelma toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja se koostui lähes 40 eri hankkeesta.

Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö -hankkeessa (2014–2015) toteutettiin täydennyskoulutusta eri puolilla Suomea ja verkossa. Hanke toteutettiin Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella. Hankkeessa tuotettiin paljon sähköistä materiaalia.

Tiedettä ja teknologiaa kaikille -hanke (2014)