Hankkeet ja ohjelmat

LUMA-keskus Suomi -verkostolla on käynnissä viisi keskeistä kansallista/kansainvälistä kehittämishanketta/-ohjelmaa.

LUMA SUOMI -ohjelmassa (2014–2019) on päämääränä lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää. Tämä saavutetaan kehittämällä tutkimuspohjaisesti innovatiivisia pedagogisia toimintatapoja ja materiaaleja sekä kouluttamalla opettajia niiden käyttöön. Ohjelma toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

LUMATIKKA-ohjelmassa (2018–2019) toteutetaan matematiikan opettajille varhaiskasvatusasteelta toiselle asteelle tarkoitettu täydennyskoulutusohjelma (15 op), joka koostuu sekä lähi- että verkkokoulutuksesta. Ohjelma toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella yhdessä muutamien ammattikorkeakoulujen ja HY+ Oy:n kanssa.

LINKS-hankkeessa (2016–2019) edistetään tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta kehittämällä LUMA-aineita perusopetuksessa ja toisella asteella opettavien opettajien sekä LUMA-aineiden opettajankouluttajien elinikäistä oppimista. Hanke toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella.

StarT-ohjelmassa (2016–) kehitetään ja tarjotaan tukea oppimisyhteisöille – pääasiassa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle – uusien kasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteutuksen tueksi.

Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä -hankkeessa (2017–2019), joka kytkeytyy edellä kuvattuun StarT-ohjelmaan, koulutetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä. Hanke kehittää tutkimusperustaisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen laatua ja vahvistaa tulevien ja nykyisten opettajien osaamista.

Näiden lisäksi verkoston toimipisteillä eli alueellisilla LUMA-keskuksilla on käynnissä erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.