Hankkeet ja ohjelmat

Käynnissä olevat hankkeet/ohjelmat

Verkostolla on käynnissä neljä keskeistä kansallista/kansainvälistä kehittämishanketta/-ohjelmaa.

  1.  LUMATIKKA-ohjelmassa (2018–2022) toteutetaan matematiikan opettajille varhaiskasvatusasteelta toiselle asteelle tarkoitettu täydennyskoulutusohjelma (15 op), joka koostuu sekä lähi- että verkkokoulutuksesta. Ohjelma toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella yhdessä usean yliopiston, ammattikorkeakoulun ja HY+ Oy:n kanssa.
  2. StarT-ohjelmassa (2016–) kehitetään ja tarjotaan tukea oppimisyhteisöille – pääasiassa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle – uusien kasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteutuksen tueksi.
  3. ZAU-hankkeessa (2018–2020) tarjotaan mm. peruskouluille mahdollisuus järjestää erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja.

Näiden lisäksi verkoston toimipisteillä eli alueellisilla LUMA-keskuksilla on käynnissä erilaisia omia tutkimus- ja kehittämishankkeitaan.

Päättyneitä hankkeita

LUMA 2020 (2019–2020) on Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa.

Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä -hankkeessa (2017–2019), joka kytkeytyy edellä kuvattuun StarT-ohjelmaan, koulutetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä. Hanke kehittää tutkimusperustaisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen laatua ja vahvistaa tulevien ja nykyisten opettajien osaamista.

LINKS-hankkeessa (2016–2019) edistetään tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta kehittämällä LUMA-aineita perusopetuksessa ja toisella asteella opettavien opettajien sekä LUMA-aineiden opettajankouluttajien elinikäistä oppimista. Hanke toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella.

LUMA SUOMI -ohjelmassa (2014–2019) on päämääränä lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää. Tämä saavutetaan kehittämällä tutkimuspohjaisesti innovatiivisia pedagogisia toimintatapoja ja materiaaleja sekä kouluttamalla opettajia niiden käyttöön. Ohjelma toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Ohjelma koostuu lähes 40 eri hankkeesta.

Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö -hankkeessa (2014–2015) toteutettiin täydennyskoulutusta eri puolilla Suomea ja verkossa. Hanke toteutettiin Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella. Hankkeessa tuotettiin paljon sähköistä materiaalia.

Tiedettä ja teknologiaa kaikille -hanke (2014)