Hankkeet ja ohjelmat

Käynnissä olevat hankkeet ja ohjelmat

LUMA-keskus Suomi -verkostolla on käynnissä neljä  kehittämishanketta tai -ohjelmaa. Hankkeet on suunniteltu niin, että ne tukevat verkoston perustehtävän toteuttamist

  1. StarT-ohjelmassa (2016–) kehitämme ja tarjoamme tukea oppimisyhteisöille uusien kasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteutuksen tueksi.
  2. LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta (2021-2023). Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutushankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllisesti opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa olevaa eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen toteuttamista kouluissa ja päiväkodeissa.

Näiden lisäksi alueellisilla LUMA-keskuksilla on käynnissä erilaisia omia tutkimus- ja kehittämishankkeitaan.

Päättyneitä hankkeita

LUMATIKKA oli vuosina 2018–2022 menestyksekkäästi toiminut matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma. Ohjelman kiitetyt koulutusmateriaalit on julkaistu hankkeen päättymisen kunniaksi kaikkien matematiikan opetuksesta kiinnostuneiden saataville. Alan asiantuntijoiden laatimat innostavat oppimateriaalit pitävät sisällään esimerkiksi: 

  • 20 itseopiskelukurssin kokonaisuus Digicampuksessa 
  • 30 oppimateriaalikokoelmaa Avointen oppimateriaalien kirjastossa 
  • 200 videoluentoa hankkeen Youtube-kanavalla 

Oppimateriaaleihin ja hankkeen muihin tuotoksiin pääset osoitteen lumatikka.luma.fi kautta. Hankkeen rahoitti Opetushallitus ja toteutti LUMA-keskus Suomi -verkosto. 

ZAU-hankkeessa (2018–2020) tarjottiin muun muassa peruskouluille mahdollisuus järjestää erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja.

LUMA 2020 (2019–2020) oli  LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutettiin yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa. Ohjelma oli Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä -hankkeessa (2017–2019), koulutettiin tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä. Hankeessa kehitettiin tutkimusperustaisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen laatua ja vahvistettiin tulevien ja nykyisten opettajien osaamista.

LINKS-hankkeessa (2016–2019) edistettiin tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta kehittämällä LUMA-aineita perusopetuksessa ja toisella asteella opettavien opettajien sekä LUMA-aineiden opettajankouluttajien elinikäistä oppimista. Hanke toteutettiin Euroopan unionin rahoituksella.

LUMA SUOMI -ohjelman (2014–2019) päämääränä oli lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää. Hankkeessa kehitettiin tutkimuspohjaisesti innovatiivisia pedagogisia toimintatapoja ja materiaaleja sekä koulutettiin opettajia niiden käyttöön. Ohjelma toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja se koostui lähes 40 eri hankkeesta.

Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö -hankkeessa (2014–2015) toteutettiin täydennyskoulutusta eri puolilla Suomea ja verkossa. Hanke toteutettiin Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella. Hankkeessa tuotettiin paljon sähköistä materiaalia.

Tiedettä ja teknologiaa kaikille -hanke (2014)