ZAU-kerhot

ZAU-hanke toteutettiin LUMA-keskus Suomen Zonta-järjestön yhteistyönä vuosina 2018–2021. ZAU-kerhoissa pyrittiin herättämään alakouluikäisten ja erityisesti 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan heidän tärkeiksi kokemiensa aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin:

ZAU-tiedekerhoista

Ilmiöpohjaisen oppimisen teemoja ZAU-kerhoissa on viisi:

• Ruokaa ja reaktioita
• Ympäröivä ympäristö 
• Taidetta tieteestä ja tiedettä taiteesta
• Tähdet ja avaruus
• Robotiikka ja digitalisaatio.

Kerhoihin valitut ohjaajat vastaavat kerhojensa suunnittelusta ja tarkemmista sisällöistä. Heidät koulutetaan tehtäviinsä Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjaamisen MOOC-kurssilla. Sinne on koottu valmiita materiaaleja kerhojen suunnittelun tueksi ja inspiraation lähteeksi. Ohjaajat saavat halutessaan keskittyä kerhonsa sisällöissä yhden teeman ympärille tai yhdistellä kerhoon osia ja aktiviteetteja useampaan teemaan liittyen. 

ZAU-hankkeessa tavoitteena on järjestää 100 kerhoa ja tavoittaa 1000 kerholaista ympäri Suomen. ZAU-kerhoja järjestetään myös virtuaalisesti. Tutustu virtuaalisiin ZAU-kerhomateriaaleihin täällä!

Katso video Lieksassa pidetystä ZAU-kerhosta:

ZAU-kerhon järjestäminen

ZAU-kerhot voidaan järjestää esimerkiksi koulussa, kirjastossa tai päiväkodissa. Kerhon järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat toivoa tiloihinsa pidettäväksi kerhoa erillisen lomakkeen avulla (ks. Hae mukaan näin).

Kerhoa toivovan tahon tehtävänä on:

  • tarjota kerholle tila
  • hankkia kerhoon osallistujat ja tarvittavat vakuutukset
  • mahdollisesti tarjota kerhon käyttöön materiaaleja kuten piirustusvälineitä.

Muut kerhokulut katetaan Zonta-järjestön varainkeruun tuotoilla.

Vaikka kerhot on suunnattu erityisesti tytöille, ovat pojatkin lämpimästi tervetulleita näiden innostavien ja uutta luovien ZAU-kerhojen toimintaan. Myös perheitä kannustetaan toimintaan mukaan tekemään tehtäviä yhdessä kotona ja jakamaan tuloksia. Zonta-järjestön jäsenet voivat toimia kerhoissa roolimalleina, kerhokummeina ja mentoreina. 

Hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisesti uusi malli yhteisölliseen perhetiedekasvatukseen ja innostetaan erityisesti tyttöjä LUMA-aineiden opiskeluun. Toivomme kerhoissa käytettävien uusien opetusmenetelmien ja aktiviteettien jalkautuvat niiden kautta myös muuhun opetukseen.

Hankkeesta

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vuosina 2018–2021.  

Zonta-järjestö haluaa 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi nostaa esiin järjestön perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Suomessa tytöt menestyvät koulussa hyvin, mutta ainevalinnoissa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita vierastetaan edelleen. Näin tytöt sulkevat pois monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa koulutietään. Suomessa ammatit jakaantuvat edelleen selkeästi naisten ammatteihin ja miesvaltaisiin ammatteihin, eikä palkkaus naisten ja miesten välillä ole tasa-arvoinen. 

ZAU-hankkeella halutaan korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tarvetta ja haastaa niin miehet kuin naiset, isät ja äidit, tukemaan työtä tyttöjen rohkaisemiseksi aina varhaiskasvatuksesta korkeampiin koulutusasteisiin ja auttaa tyttöjä uskomaan omiin kykyihinsä sekä valitsemaan ja harrastamaan myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

Zonta-järjestö kerää ZAU-kampanjassaan varoja, joilla LUMA-keskus Suomi organisoi ZAU-kerhoja. Zonta-järjestön keräämillä varoilla tuetaan kerhojen toteuttamista; kerhojen ohjaajat saavat tehtävästä palkkion.