Historia

LUMA-toiminta (lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka) on ollut aktiivista Suomessa vuodesta 1996 lähtien. LUMA-projekti oli matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisprojekti Opetushallituksessa vuosina 1996-2002. Vuoden 2003 ajan työ jatkui nimellä Matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisohjelma.

Ensimmäinen LUMA-keskus perustettiin Helsingin yliopiston yhteyteen 9.12.2003 ja sen avajaisia vietettiin Helsingissä 28.2.2004. Keskuksen perustaneeseen johtoryhmään kuuluivat edustajat Helsingin yliopiston biotieteellisestä tiedekunnasta, käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, Helsingin kaupungin opetusvirastosta (kuntien edustajana), Kemianteollisuus ry:stä, Metsäteollisuus ry:stä, Opetushallituksesta, opetusministeriöstä, Taloudellisesta tiedotustoimistosta ja Teknologiateollisuus ry:stä. Keskuksen strategiassa (2005) keskus määriteltiin koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyön sateenvarjo-organisaatioksi, jonka tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen yhtenä tavoitteena oli LUMA-toiminnan vahvistaminen koko Suomessa. Tavoitteen toteutumiseksi edistettiin LUMA-keskusten syntymistä eri korkeakoulujen yhteyteen eri puolille Suomea. Vuodesta 2007 lähtien Suomeen on perustettu LUMA-keskuksia eri yliopistojen/yliopistokeskusten yhteyteen.

Vuonna 2009 Opetushallituksen asettama matematiikan ja luonnontieteiden neuvottelukunta suositteli LUMA-toiminnan vahvistamista Suomessa eri korkeakoulujen yhteisellä LUMA-keskusten verkostolla. Tavoitteen toteuttamiseksi Helsingin yliopistossa asetettiin vuoden 2010 alusta kansallinen LUMA-neuvottelukunta, jonka tehtäväksi annettiin laatia valtakunnallinen LUMA-strategia LUMA-toiminnan pohjaksi sekä sopia painopistealoista, kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja niiden rahoituksesta, yhteisestä tiedotuksesta ja toimintaan liittyvästä tutkimuksesta, ja lisäksi vaihtaa kokemuksia erilaisista toimintamalleista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannustuksesta yliopistot päättivät vahvistaa verkostoa vuoden 2014 alusta perustamalla LUMA-keskus nk. johdettuna verkostona toimivan LUMA-keskus Suomen. Opetus- ja kulttuuriministeri avasi keskuksen 8.11.2013 katto-organisaatioksi suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille vahvistamaan ja edistämään niiden toimintaa ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.