LUMA-keskukset

13 alueellista LUMA-keskusta toimii eri puolilla Suomea ja järjestää toimintaa erityisesti oman alueensa lapsille, nuorille ja opettajille. Jokaisella keskuksella on toiminnassaan myös omat painopisteensä ja teemansa, joihin kannattaa tutustua! LUMA-keskusten yhteystiedot ja viestintäkanavat on koottu Yhteystiedot -sivulle.

LUMA-keskukset kartalla

Tutustu LUMA-keskuksiin

Kun uteliaisuus on rajaton, voi tehdä mitä vaan. Voi etsiä, kokeilla, innostua ja löytää lisää kysymyksiä, joskus jopa vastauksia. Aalto-yliopisto Junior on taidetta, tiedettä, teknologiaa ja taloutta lapsille, nuorille, perheille ja opettajille – opetuksen tueksi, omaksi iloksi ja innostuksen lähteeksi. Tulevaisuus tehdään tänään.

Aalto-yliopisto Juniorin tavoitteena on tukea ja edistää Aalto-yliopiston sisältö- ja painopistealueiden mukaista opetusta sekä oppimista. Haluamme innostaa ja inspiroida lapsia ja nuoria, auttaa heitä uravalinnoissa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Innostamme tyttöjä teknologian pariin sekä otamme kotimaiset kielet huomioon toiminnoissamme.

Aalto-yliopisto Junior toimintamuotoina on järjestää tapahtumia, vierailuja, leirejä, kerhoja, luentoja, kursseja sekä kaikkea mikä tukee lasten ja nuorten kiinnostusta ja innostusta. Samalla tuetaan autonomisia toimijoita Aalto-yliopistossa elinikäisen oppimiseen tähtäävän kasvatustyön järjestämisessä. Opettajien täydennyskoulutukset avaavat ikkunoita monipuoliseen opettamiseen, ja perhetapahtumien avulla tavoitamme pienimmätkin tutkijan ja taiteilijan alut.

Aalto Juniorin verkkosivut


“Tiede kuuluu kaikille!” on Helsingin yliopiston tiedekasvatustoiminnan tunnusajatus. Helsingin yliopiston toteuttaman tiedekasvatuksen tarkoituksena on vahvistaa suomalaisten tiedeosaamista ja tieteellisen tiedon käyttöä yksilöiden, yhteiskunnan sekä ihmiskunnan hyväksi. Yliopistossa tuotetaan uutta tutkimustietoa ja tätä tietoa halutaan saattaa yliopiston ulkopuolelle yhteiseksi hyödyksi.

Tiedekasvatuksella tuetaan yksilöiden itsenäisen ajattelukyvyn ja toimijuuden kehittymistä lapsilla ja nuorilla sekä niiden vahvistamista aikuisilla. Tieteen tuntemus lisää myös tieteen arvostusta yhteiskunnassa. Tiedekasvatustoimintaa ohjaavat yliopiston strategiaan nostetut keskeiset periaatteet, joita ovat monitieteisyys, tiedeviestintä, tieteen lukutaito sekä tutkimuksellisuus. Helsingin yliopistossa tiedekasvatustoimintaa on toteutettu jo vuodesta 2003 lähtien ja vuodesta 2017 nimenä on ollut Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus.

Toiminnassa näkyvimpänä sekä systemaattisimpana on ollut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan LUMA-tiedekasvatus. Tiedekasvatus ja -viestintä ovat Helsingin yliopiston uuden strategian painopisteitä, ja niitä toteutetaan kaikkialla yliopistossa. Helsingin yliopisto vastaa LUMA-keskus Suomen hallinnosta ja verkoston yhteiset kansalliset ohjelmat on hallinnoitu Helsingin yliopistosta.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen verkkosivut


Itä-Suomen yliopiston (ISY:n) LUMA-keskuksen toiminnassa painottuvat kouluyhteistyö, opettajankoulutus ja tieteenalakohtainen opetuksen tutkimus. Kouluyhteistyötä tehdään laajasti esikouluista korkeakouluihin saakka, esimerkiksi lainaamalla välineistöä, toteuttamalla vierailuja ja koulutuksia sekä järjestämällä LUMA-aiheisia teemapäiviä.

Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksessa hyödynnetään ISY:n LUMA-laboratoriota, jossa on hyvät puitteet muun muassa luonnontieteiden koulukokeellisuuden opettamiselle. Laajan välinevalikoiman vuoksi laboratorio soveltuu hyvin myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu- ja valmistelupaikaksi, jossa opetusideoita on hyvä yhteisöllisesti kokeilla ja kehittää.

Tieteenalakohtainen opetuksen tutkimus ilmenee lukuisina LUMA-toimintaa kytkeytyvinä opettajaopiskelijoiden opinnäytetöinä. Lisäksi ISY:n LUMA-toiminnan puitteissa tehdään tieteellistä tutkimusta luonnontieteiden ja matematiikan opetuksesta koulu- ja yliopistotasoilla. Tutkimusperustaista osaamista hyödynnetään nykyisissä ja tulevissa hankkeissa.

Itä-Suomen LUMA-keskuksen verkkosivut


Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus on nimensä mukaisesti Keski-Pohjanmaalla toimiva alueellinen LUMA-organisaatio, jota koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. LUMA keskus hyödyntää verkostomaista toimintatapaa tehokkaasti omassa toiminnassaan. Sen lisäksi, että LUMA-keskus toimii aktiivisesti LUMA Suomi verkostossa, Keski-Pohjanmaan alueelle on muodostunut aktiivinen alan toimijoista koostuva verkosto, johon kuuluvat alueen eri kouluasteen oppilaitokset, alueen yrityksiä, teollisuuden verkostoja ja muita alueen toimijoita, kuten Innokas-verkosto. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus edistää omalla toiminnallaan verkoston eri osapuolien keskinäistä yhteistyötä.

Keskuksen keskeistä toimintaa on ollut LUMA-aiheiden opetuksen tukeminen uusien opetusmenetelmien, oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen avulla. LUMA-keskus on hyödyntänyt verkostojaan etsimällä ja tuottamalla koulujen tarpeisiin erilaisia LUMA-aiheisia oppimateriaaleja ja välittämällä eri alojen asiantuntijoita kouluille opetuksen tueksi. Koululuokille on järjestetty LUMA-aiheisia työpajoja ja LUMA-keskuksen käyttöön on hankittu ohjelmoinnillisen ajattelun opettamiseen ja robotiikan alkuopetukseen soveltuvia välineitä, joita koulut voivat hyödyntää vierailujen yhteydessä. LUMA-keskus on myös koordinoinut ja järjestänyt LUMA-aiheisia täydennyskoulutuksia opettajille mm. tutkivasta oppimisesta ja robotiikasta. Useissa alueen kouluissa on LUMA-yhteyshenkilönä toimiva opettaja, jonka kautta LUMA-aiheeseen liittyvää tiedotusta ja yhteydenpitoa koulun muihin opettajiin voidaan hoitaa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimii myös luokanopettajien aikuiskoulutus. Luokanopettajaopiskelijoille on tarjottu jo useamman vuoden ajan omiin opintoihinsa hyväksi luettavia LUMA Suomi verkoston kehittämiä LUMA-aiheisia koulutuksia ja verkkokursseja mm. projektioppimiseen ja tiede- ja teknologiakasvatukseen liittyen. Näin vuosittain kymmenille luokanopettajaopiskelijoille on tarjoutunut mahdollisuus tehdä opinnoistaan hieman LUMA-painotteisempia. Tulevien opettajien LUMA-osaamisen kehittäminen on pitkällä tähtäimellä erittäin hedelmällistä. LUMA-aiheisilla kursseilla opittuja asioita on siirretty myös käytäntöön, kun luokanopettajaopiskelijoita on osallistunut alakouluissa tehtävien LUMA-aiheisten projektien toteuttamiseen luokanopettajien tukena. Lisäksi opiskelijoita on rohkaistu valitsemaan opinnäytetöidensä aiheiksi LUMA-aineiden opettamiseen liittyviä tutkimusaiheita

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen verkkosivut


Keski-Suomen LUMA-keskus (LUMA-KS) toimii Jyväskylässä ja sen toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Keskuksen toiminta on vahvasti integroitu luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutukseen, jossa tulevilla opettajilla on aktiivinen rooli vierailujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä mahdollistaa autenttisen oppimiskokemuksen niin opettajaopiskelijoilla kuin osallistuvilla koululaisilla. Samalla olemassa oleva yliopistollinen opetus- ja tutkimusinfrastruktuuri muodostaa monimuotoisen teknologisesti ja toiminnallisesti ylivertaisen oppimisympäristön.

Tiedekuntarajat ja laitosrajat ylittävää LUMA-toimintaa on erityisesti tehty StarT-ohjelmassa, tiedeleirien ja koodausleirien järjestämisessä sekä yläkouluikäisten valinnaisten luonnontiederyhmien tukemisessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioiden sekä Normaalikoulun lukion kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti kokeellisuuteen liittyvässä luonnontieteiden tutkimuksellisessa oppimisessa. Keski-Suomen LUMA-keskus on myös ollut aktiivisesti mukana järjestämässä lukiolaisten maakunnallisia tiedekilpailuja, avoimia tiedetapahtumia (hakijan päivät, tutkijoiden yö) sekä Niilo Mäki Instituutin kanssa Opin ja osaan –koko perheen tapahtumaa Jyväskylässä.

Opettajien jatkuvan oppimisen koulutuksia on järjestetty sekä Jyväskylässä että eri puolilla Keski-Suomen maakuntaa koulujen ja kuntien tarpeisiin räätälöitynä. Opettajien täydennyskoulutustapahtumia on tarvittaessa laajennettu koko koulun LUMA-tapahtumaksi, johon ovat osallistuneet kaikki koulun oppilaat. STEAM-yhteistyö erityisesti varhaiskasvatuksen luonnontieteiden koulutusohjelman kanssa on laajentanut toimintaa myös päiväkotiryhmiin ja yleisemminkin varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämiseen. Checkpoint Leonardo Network–hankkeessa yhdistettiin tutkivaa luonnontiedettä, teknologiaa ja matematiikkaa muihin oppiaineisiin, erityisesti taideaineisiin ja kuvataiteeseen. Samalla vietiin opettajat ja oppilaat luokkahuoneesta hyödyntämään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja kiinnitettiin heidät laajempaan oppijoiden yhteisöön.

Kaikkeen LUMA-KS:n toimintaan on liittynyt tutkimuksellinen osa, jolla on pyritty selvittämään toiminnan menestymistä, tavoitteiden saavuttamista ja uuden toiminnan ja opetus- ja ohjausmateriaalin toimivuutta. Tähän toimintaan on myös liittynyt laajempi Keski-Suomen alueella tapahtunut kemian ja fysiikan kokeellisuuden tunnetuksi tekemiseen liittynyt alakouluvierailujen hanke, joka toimi myös samalla myös luokanopettajien täydennyskoulutuksena heidän omassa jokapäiväisessä oppimisympäristössänsä. Näitä vierailuja on toteutettu satoja ja samalla on kerätty toimintatutkimukseen liittyvää aineistoa. Toteutuksessa huomioitiin erityisesti opetussuunnitelmien kehittyminen ja uusien taitojen ja oppisisältöjen toteuttaminen. Tutkimuksellisuus ulotettiin myös Keski-Suomen kemistiseuran kanssa toteutettuihin alakoululaisten kevätstipendiaattien laboratoriovierailuihin perheineen Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.

Keski-Suomen LUMA-keskuksen verkkosivut


Lounais-Suomen LUMA-keskus on osa Turun yliopistoa. Yliopistolla kuulumme luonnontieteiden tiedekunnassa osaksi biodiversiteettiyksikköä. Biodiversiteettiyksikön toimijat tekevät aktiivisesti YVV- sekä yleisötoimintaa, ja myös yksikön näkyvyys yliopiston ulkopuolelle on laajaa. Tämän vuoksi LUMA-keskuksemme on luonteva kuulua osaksi tätä yksikköä. LUMA-keskuksemme tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian harrastamiseen sekä opiskeluun niin koulun kuin vapaa-ajan aktiviteettienkin kautta. Tuemme opettajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin järjestämällä koulutuksia, tarjoamalla opetusmateriaaleja, sekä lainaamalla maksuttomasti tutkimusvälineitä. Järjestämme myös kouluryhmille monipuolisesti erilaisia vierailukokonaisuuksia tiedeluokkaamme ja muihin tiloihimme. Vierailuissa sisällöt ovat ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia, joissa huomioidaan myös opetussuunnitelman sisällöt. Keskuksemme on mukana monenlaisissa tapahtumissa ja toimimme aktiivisesti yhteistyössä alueemme muiden samanlaisten toimijoiden kanssa. Järjestämme itse vuosittain tiederisteily SciCruisen, jonka toimintamalli kiteyttää hyvin tavoitteemme ja toimintamme lasten ja nuorten kannustamisesta tieteiden pariin sekä kouluyhteistyön.

Keskuksemme osallistuu myös kansainväliseen toimintaan: risteily järjestetään yhteistyössä Ruotsin kanssa, järjestämme tiedevierailuja ulkomailta tuleville tiedematkailuryhmille ja olemme mukana Turun yliopiston Namibian kampuksella järjestettävissä projekteissa. Lapsille, nuorille ja perheille tarjoamme ympäri vuoden monenlaista toimintaa aina koko perheen tiedeaktiviteeteista tiedekerhoihin, -synttäreihin ja -leireihin. Aktiviteeteissamme painotamme aiheisiin, joissa tuodaan esille yliopistollamme tehtävää tutkimusta ja osallistamme myös tutkijoita ja opiskelijoita mukaan. Tiloinamme toimivat OpiLUMA-laboratorio, sekä muut biodiversiteettiyksikön tilat, kuten eläin- ja kasvimuseo yliopiston kampuksella, yliopiston kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella ja lapin tutkimusasema Kevo Utsjoella.

Lounaus-Suomen LUMA-keskuksen verkkosivut


Turussa toimiva Skolresurs on Suomen ruotsinielinen LUMA-keskus. Skolresursin toimialueena on koko suomenruotsi. Skolresurs perustettiin vuonna 2007 silloisen pienimuotoisen toiminnan ympärille – “Kemilärärresurcenter” toimi Vaasassa kasvatustieteiden tiedekunnassa 1990- ja 2000-luvun alussa. Toisistaan erillään ja samaan tarpeeseen kehittyneet Skolresurs ja LUMA-Suomi-verkosto innostavat lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan pariin, sekä rakentavat koulujen, korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. Keskeistä on myös opettajien täydennyskoulutus kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä opiskelijarekrytointi matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan opintoihin. Skolresurs pilotoi tieteelliseen tutkimukseen perustuvia opetusmenetelmiä, tuottaa opetusmateriaaleja sekä järjestää tiedekerhoja, -tapahtumia ja –leirejä.

Skolresurs toimii Åbo Akademin ja Yrkeshögskolan NOVIAn yhteydessä. Skolresurs toimii tiiviisti yhteistyössä muiden ruotsinkielisten oppilaitosten kanssa. LUMA-keskus Suomi verkostolla on ollut suuri merkitys Skolresursille. Yhteistyö suomenkielisten opetusalan toimijoiden kanssa on johtanut mm. oppimateriaalien kehittämiseen ja tuottamiseen. Yhteistyö on myös laajentanut Skolresursin toimintaa ja luonut kontakteja tärkeisiin kumppaneihin, edellä mainituista esimerkkeinä LUMATIKKA ja LUMA 2020.

Skolresursin verkkosivut


Suomen pohjoisin LUMA-keskus sijaitsee Rovaniemellä, Lapin yliopiston Kasvatustieteen tiedekunnassa. LUMA-keskus Lapin läheisenä yhteistyökumppanina on Arktinen keskus, jossa harjoitetaan arktisen alueen monitieteistä tutkimusta. Arktisen keskuksen tiedekeskus Arktikum tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin LUMA-aktiviteetteihin. Teemme myös syvenevää yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, jonka vahvoja osaamisen alueita ovat esimerkiksi peliohjelmointi sekä luonnonvara- ja terveydenhoitoala. Viime aikoina olemme aloitelleet yhteistyötä myös Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan kanssa.

Olemme toimintamme alkuvuosina keskittyneet alakoulujen oppilaiden tavoittamiseen sekä alakoulun opettajien tukemiseen fysiikka-kemian kokeellisen työskentelyn ohjaamisessa ja ohjelmoinnin opetuksessa. Olemme kehittäneet oppimateriaaleja alakoulun matematiikan opetukseen. Pitkien välimatkojen Lapissa kaikkia kouluja ja oppilaita on mahdotonta tavoittaa ilman virtuaalista toimintaa. Kehitämme virtuaaliseen tiedeluokkaamme kokeellisia töitä, olemme kokeilleet videopohjaista opettajien täydennyskoulutusta, järjestimme keväällä 2020 virtuaaliset StarT-aluefestarit sekä julkaisemme kesällä 2020 virtuaalisen rakettikerhon nettisivut.

LUMA-keskus Lapin toiminta on integroitu kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutukseen, erityisesti luontokasvatuspainotteiseen luokanopettajakoulutukseen. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat opiskelevat osan Helsingin yliopiston tiedekasvatus MOOC-kurssia sekä suorittavat lyhyen StarT-palvelun esimerkiksi työpajoja lapsille vetäen. Halukkaat opiskelijat voivat suorittaa 3 op LUMA-kerhot kurssin, jossa opintopisteet kertyvät erilaisissa LUMA-aktiviteeteissa ohjaajana toimien ja kokemuksia reflektoiden.

LUMA-keskus Lapin verkkosivut


LUMA-keskus Pohjanmaa on osa Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköä. Tuomme toiminnassamme esiin tekniikan tutkimusta ja opetusta, joihin yksikkömme keskittyy. Painopistealueitamme ovat energia ja kestävä kehitys.

Keskuksen toiminta-alue on Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Toiminta tapahtuu pääosin suomeksi. Toimintamuotojamme ovat kouluille ja päiväkodeille tarjottavat opintokäynnit ja toiminnalliset työpajat SAGA-tiedeluokassamme, tiedekerhot ja tapahtumat, joita järjestämme yhteistyössä esimerkiksi kirjastojen kanssa. Kaiken kaikkiaan keskuksessa vierailee vuosittain 1000–1500 lasta tai nuorta opettajineen. Opettajille ja kasvattajille tarjoamme opetusmateriaalia sekä täydennyskoulutusta esimerkiksi ideapajojen ja avoimen yliopiston verkkokurssien muodossa. Lisäksi lainaamme oppimisyhteisöille maksutta opetusvälineistöä SAGA-tiedeluokastamme sekä Vaasan ja Seinäjoen kaupunginkirjastojen kautta.

LUMA-keskus Pohjanmaan verkkosivut


Junior university (ent.LUMA-keskus Saimaa) on perustettu vuonna 2012, aluksi nimellä Kaakkois-Suomen LUMA-keskus. Keskuksen toiminta on alusta asti toteutettu molempien Skinnarilan kampuksen korkeakoulujen, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun, tiiviinä yhteistyönä. LUMA-keskus Saimaan johtaja edustaa keskusta LUMA-keskus Suomen johtokunnassa, sekä vetää keskuksen omaa johtoryhmää, johon kuuluu toiminnan toteuttajatahoja molemmista korkeakouluista sekä yhteistyökumppani TEK:istä.

LUMA-keskus Saimaa on tiivis osa kampuksen laajempaa, lapsille ja nuorille suunnattua LUT Junior University -toimintaa. Keskuksen vastuualueena on erityisesti koko toiminta-alueen – Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon – koululaisvierailujen järjestäminen kampuksella ja lasten ja nuorten harrastuneisuuden sekä opettajien ammatillisen kehityksen tukeminen. Keskuksen tarjoama työpaja- ja kerhotoiminta suunnitellaan yhdessä kampuksen koulutusohjelmien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Junior Universityn verkkosivut


Oulun yliopiston LUMA-keskus toimii monitieteisessä yliopistossa, jossa luonnontieteiden ja opettajankoulutuksen ohella tekniikka, lääketieteet ja kauppatieteet tarvitsevat LUMA-osaajia. Monitieteisessä ympäristössä LUMA-toiminta on organisoitu koulutuspalveluihin, osaksi yliopiston tiedekasvatustoimintaa.

Korkeakoulutettujen LUMA-osaajien tarve on Oulun yliopiston LUMA-keskuksen vaikutusalueella suuri, joten yhteistyö esimerkiksi Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä alueen yritysten kanssa on luonnollista. LUMA-keskus toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston tiedekuntien kanssa.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksella on pitkä historia varhaiskasvatukseen ja peruskouluille suuntautuvan tiedekasvatuksen ja lukioyhteistyön toteuttajana ja kehittäjänä. Keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet esimerkiksi koululaisryhmien toiminnalliset vierailukäynnit Oulun yliopistoon, vapaa-ajan kerhotoiminta ja 7.-luokkalaisten alueellinen matematiikkakilpailu.

Vierailuryhmät kaikilta kouluasteilta, aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ovat tervetulleita Oulun yliopistolle. Vierailu voi sisältää esimerkiksi erilaisia työpajoja ja demoja sekä tutustumista tutkimustoimintaan, opiskeluun ja vierailukohteisiin, kuten kasvitieteelliseen puutarhaan ja Fab Labiin. Vierailut pyritään räätälöimään ryhmien toiveiden mukaisiksi. Vierailujen järjestämisessä tärkeässä roolissa ovat Oulun yliopiston sisäisessä tiedekasvatuksen yhteistyöverkostossa mukana olevat yliopisto-opettajat ja tutkijat. Myös yliopiston opiskelijalähettiläät osallistuvat toimintaan esittelemällä vierailuryhmille opiskelua Oulun yliopistossa. Vierailutoimintaa kehitetään Oulun yliopiston LUMA-keskuksen, koulutuspalveluiden, tiedekuntien ja viestinnän ja markkinoinnin yksikön yhteistoimintana.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen verkkosivut


Niemen yliopistokampuksella, Lahden yliopistokampuksen koordinaatioyksikön yhteydessä toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus toteuttaa luonnontieteisiin painottuvaa, monialaista tiedekasvatusta Lahden ja lähikuntien alueella ja on mukana kehittämässä alueellista tiedekasvatustoimintaa, mm kokonaisia ikäluokkia lukuvuosittain tavoittavan LahdenJunnu Yliopiston sisällöntuottajana. Keskuksen Tiedeluokka SOLU tarjoaa opetussuunnitelmia tukevia, itse tekemiseen painottuvia ja asiantuntijoiden ohjaamia LUMA-opetussisältöjä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Nykyään osana Lahden JunnuYliopiston toimintaa toteutettava ”LUMA-tutkimuksia Tiedeluokka SOLU :ssa” tuo kaikki lahtelaiset 9. luokkalaiset luonnontieteiden äärelle ja lukiolaisille tarjotaan erikoiskursseja yhteistyössä Lahden lukioiden kanssa. Alueen lapsille tarjotaan lähikerhotoimintaa ja minkä lisäksi virtuaalinen Tiedekerho Online tavoittaa osallistujia Lahden ympäristökunnista ja kauempaakin. Kesäisin Tiedeluokka SOLU :ssa järjestetään LUMA-kesäleirejä. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen toiminta tavoitti vuonna 2022 lähes 3000 lasta ja nuorta. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen tavoitteena on luoda vahvaa ja toimivaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden, kuten yritysten, kirjastotoimen ja yhdistysten kanssa. Keskuksessa asiantuntijana työskentelevä FM Noora Kivikko tekee tiedekasvatukseen liittyvää väitöskirjatutkimusta. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 5 asiantuntijaa, joista 3 on määräaikaisia ja 2 vakituisia.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkkosivut


Olemme innostaneet Pirkanmaalla lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan harrastamiseen sekä niiden oppimiseen, tutkimiseen ja soveltamiseen tekemällä oppien vuodesta 2011 lähtien. LUMATE-keskuksen toiminnassa on alusta alkaen ollut vahva sidosryhmäyhteys erityisesti elinkeinoelämän kanssa. LUMATE-keskus on vuodesta 2015 ollut Tampereen korkeakouluyhteisön eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhteinen tehtävä. Uuden, yhdistyneen yliopiston myötä olemme integroituneet osaksi yliopiston perustoimintaa yliopiston lapsille ja nuorille suunnatun Juniversityn osana. Tulevaisuudessa pyrimme tiivistämään yhteistyötä tiedekuntien ja tutkimusyksikköjen kanssa tarjotaksemme entistä monitieteisempää ja ajankohtaisempaa toimintaa lapsille ja nuorille.

LUMATE-keskus osallistaa Tampereen yliopiston opettajaopiskelijoita tiedekasvatusaktiviteettien toteuttamisessa ja kehittämisessä. Keskus toimii tuki- ja resurssikeskuksena kasvattajille, opettajille, opettajiksi opiskeleville ja opinto-ohjaajille mm. ylläpitäen asiantuntija-, materiaali-, välineistöpankkeja. Tutkimustoimintaa tehdään erityisesti opinnäytetöiden kautta. Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle valmistuneen uuden tiedeluokan myötä pystytään tarjoamaan ohjattua toimintaa yhä useammille oppilasryhmille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tiedeluokan sijainti digitaalisen valmistuksen verstas Fablab Tampereen läheisyydessä mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja ainutlaatuisen oppimisympäristön. Toiminnan suurimpana motivaationa toimii lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja omilta ohjaajiltamme saamamme, oppimisen iloa välittävä palaute

Juniversityn verkkosivut