Toiminta vuonna 2018

Sisällys

 1. Johtajan tervehdys
 2. Valtakunnallinen tehtävä vakiinnutti verkostoa
 3. Toimintojen tavoittavuus
 4. Hallinnollisia tapahtumia
 5. Lyhyt katsaus vuoteen 2018 alueellisissa LUMA-keskuksissa
 6. Toiminnassa mukana (aakkosjärjestyksessä)

1. Johtajan tervehdys

StarT palkittiin alallaan Euroopan parhaana IPN Global Best Awardilla Houstonissa Texasissa Yhdysvalloissa syksyllä 2018.

LUMA-keskus Suomi juhlisti viidettä toimintavuottaan 2018 innostamalla lapsia ja nuoria – tulevaisuuden tekijöitä – perheineen matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan sekä tarjoamalla tukea niiden opetukseen päiväkodeille, peruskouluille, lukioille ja muille oppimisyhteisöille ja niiden opetushenkilöstölle.

Toiminnassa keskeisimpiä olivat valtakunnallinen tehtävä (6 osa-aluetta, ks. luku 2) sekä LUMA SUOMI -ohjelma (37 hanketta, ks. luku 2.4) ja LUMATIKKA-ohjelma (ks. luku 2.4). Yliopistojen yhteistyötä lukioiden kanssa alettiin myös kehittää laajasti (ks. luku 2.2). Toiminnassa yhä keskeisempänä oli tutkimus sekä toiminnan kehittäminen uusimman tutkimustiedon pohjalta (ks. luku 2.3).

Toimintojen tavoittavuus kasvoi hieman edellisestä vuodesta (ks. luku 3). Vuoden 2018 aikana eri kohderyhmiä Suomessa ja ulkomaillakin tavoitettiin kaiken kaikkiaan hyvin; kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria perheineen sekä opettajia, opettajaksi opiskelijoita, tutkijoita ym.

Toiminnan hallinnollinen ja henkilöstöllinen vakiinnuttaminen jatkui eri yliopistoissa (ks. luku 2). Kaikkiaan verkoston toiminnassa oli palkattua henkilöstöä vuonna 2018 mukana toista sataa (ks. luku 6). Lisäksi toiminnassa oli mukana lukuisia opiskelijoita osana opintosuorituksiaan.

Kansainvälinen kiinnostus ja arvostus toimintaa kohtaan oli voimakasta. StarT-toimintamalli palkittiin alallaan Euroopan parhaana (ks. luku 2.5).

LUMA-keskus Suomen kokonaisrahoitus vuonna 2018 oli kaikkiaan noin 4 miljoonaa euroa.

Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikille LUMA-keskus Suomen toimijoille, yhteistyötahoille sekä rahoittajille. Yhdessä olemme enemmän!

Helsingissä 28.5.2019

prof. Maija Aksela
johtaja


2. Valtakunnallinen tehtävä vakiinnutti verkostoa

Vuodesta 2016 alkaen LUMA-keskus Suomessa ovat olleet mukana kaikki 12 suomalaista tiede- ja teknologiayliopistoa, ja verkostoon on kuulunut 13 alueellista LUMA-keskusta.

Verkoston ja siihen kuuluvien LUMA-keskusten toiminnan vakiinnuttaminen jatkui yliopistojen tulossopimuskaudelle 2017–2020 saadun valtakunnallisen tehtävän turvin.

Verkoston johtokunta on jakanut tehtävän kuudeksi osa-alueeksi

 1. Kansainvälisen yhteistyön lisääminen vahvistaa rahoituksen saamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa
 2. Lapsille ja nuorille tarjottavat non-formaalit tiedekasvatusaktiviteetit ja formaalit verkkokurssit mm. tukevat korkeakoulujen opiskelijarekrytointia pitkäjänteisesti
 3. LUMA-alojen opetukseen ja LUMA-toimintaan liittyvä tutkimus tuo arvokasta tietoa mm. toiminnan kehittämiseksi ja alojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi
 4. LUMA-keskus Suomen ja sen taustayliopistojen koulutustoiminta kehittää LUMA-aineita opettavien opettajien ammatillista osaamista ehyenä jatkumona
 5. StarT tukee LUMA-aineiden opiskelua ja LUMA-alojen pariin innostamista eri asteiden oppimisyhteisöissä sekä lasten ja nuorten vapaa-ajallakin
 6. Tiede- ja teknologialuokilla on monissa LUMA-keskuksissa keskeinen asema fyysisten toimintojen ”infrastruktuurina”

Verkostossa mukana olevat yliopistot/LUMA-keskukset ovat valinneet lähtökohdistaan käsin osa-alueet, joihin panostavat, ja alkuvuodesta asettaneet niihin vuotuiset tavoitteensa. Loppuvuodesta niiden saavuttamista on arvioitu ensin itsearvioinnilla ja sitten kahden muun keskuksen antamalla kehittävällä vertaisarvioinnilla.

Yliopistot/keskukset ovat vuoden 2018 aikana jatkaneet profiloitumistaan LUMA-toiminnassa kukin omiin strategioihinsa perustuville vahvuusaloilleen, tavoitteena tuottaa koko verkostoa palvelevaa uutta osaamista LUMA-aineissa omista lähtökohdistaan käsin. Monet yliopistot ovat uudistaneet LUMA-keskuksensa hallinnollista asemaa organisaatiorakenteissaan. Valtakunnallisen tehtävän rahoituksen turvin mm. jokaiseen LUMA-keskukseen on rekrytoitu nk. koordinaattori vähintään osa-aikaisesti ja ainakin määräaikaisesti 31.12.2020 saakka.

Verkoston (markkinointi)viestintää on tehostettu mm. keskusten henkilöstön yhteisellä verkkoviestintäkoulutuksella sekä ottamalla käyttöön maksettu mainonta sosiaalisessa mediassa.

2.1. Kansainvälisen yhteistyön lisääminen vahvistaa rahoituksen saamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa

LUMA China Centerin delegaatio vieraili Valtakunnallisilla LUMA-päivillä, International LUMAT Symposiumissa ja StarT-gaalassa Tampereella kesäkuussa 2018.

Kansainvälinen vuorovaikutus oli vilkasta. LUMA-keskus Suomi oli aktiivisesti mukana eurooppalaisissa EU STEM Coalition ja Science on Stage Europe -verkostoissa. Eurooppalainen LUMA-aineiden opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen tähtäävä LINKS-hanke, jossa LUMA-keskus Suomi on mukana, jatkui aktiivisesti. Hankkeen puitteissa järjestettiin Helsingissä 13.12. teemaseminaari työelämätietouden lisäämisestä LUMA-alan opetuksessa ja opettajankoulutuksessa.

Edellisvuotena solmittu yhteistyö LUMA China Centerin kanssa käynnistyi konkreettisesti kesäkuussa, kun LUMA China Centerin delegaatio vieraili mm. Valtakunnallisilla LUMA-päivillä Tampereella kesäkuussa. Loppuvuodesta alettiin valmistella LUMA China Centerin tilauksesta koulutusta kiinalaisille opettajille Helsingissä ja Rovaniemellä helmikuussa 2019.

Lisäksi solmittiin yhteistyöaiesopimukset LUMA-keskusten perustamiseksi Arabiemiraatteihin ja Jordaniaan. Verkostolla oli lisäksi tietyt kansalliset StarT-yhteistyötahot Jordaniassa, Kiinassa, Turkissa ja Virossa.

Koulutusvientimahdollisuuksista keskusteltiin mm. useiden eri valtioiden opetusministeriöiden tai vastaavien delegaatioiden kanssa. Vierailevia opetusalan asiantuntijoita ja ryhmiä isännöitiin verkoston hallinnossa melkeinpä viikoittain. Verkoston johto osallistui maailmalla konferensseihin (mm. Australiassa) verkoston toimintaa esitellen.

2.2. Lapsille ja nuorille tarjottavat non-formaalit tiedekasvatusaktiviteetit ja formaalit verkkokurssit mm. tukevat korkeakoulujen opiskelijarekrytointia pitkäjänteisesti

Lapsille, nuorille ja koko perheille tarjottavat non-formaalit toimintamuodot jatkoivat pitkäaikaista suosiotaan. Uutena lähestymistapana pilotoitiin koko perheiden (esimerkiksi lapsen ja vanhemman tai lapsen ja isovanhemman) yhteisiä aktiviteetteja. Syksyllä sovittiin kansainvälisen Zonta-järjestön Suomen-yhdistyksen kanssa vuonna 2019 käynnistyvästä kerhoyhteistyöstä ZAU-hankkeessa.

Lukioyhteistyötä kehitettiin laajasti. LUMA-keskus Suomi järjesti tapaamisen LUMA-opetusalan erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneiden lukioiden (LUKEMA-verkosto) kanssa Tampereella kesäkuussa ja sopi vuotuisesta koulutusyhteistyöstä Valtakunnallisten LUMA-päivien osalta. Verkkosivustolla ylläpidettiin tietoja korkeakoulujen avoimesta LUMA-alan (verkko)kurssitarjonnasta lukiolaisille. Moni alueellinen LUMA-keskus sopi erikseen yhteistyöstä tiettyjen lukioiden kanssa. LUMA-keskus Suomi oli myös edustettuna opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä valmistelemassa lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämistä.

Vuoden kuluessa kehitettiin edelleen eteenpäin valtakunnallista tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjaamisen verkkokurssia, jossa korkeakoulujen opiskelijat ja kaikki muutkin kiinnostuneet voivat saada perusvalmiudet formaalien ja non-formaalien tiede- ja teknologiakasvatuksen aktiviteettien ohjaamiseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

2.3. LUMA-alojen opetukseen ja LUMA-toimintaan liittyvä tutkimus tuo arvokasta tietoa mm. toiminnan kehittämiseksi ja alojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi

Verkostossa jatkettiin uusien pedagogisten ratkaisujen kehittämistä tutkimukseen perustuen, etenkin mm. kehittämistutkimuksen (design-based research) metodologiaa hyödyntäen.

Verkostolle laadittiin yhteiset tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset, ja sovittiin kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemisen pelisäännöistä. Suuri osa tutkimuksesta ja kehittämisestä tapahtui osana kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia hankkeita. Keskeisimpiä verkoston piirissä vuonna 2018 valmistuneita tutkimusartikkeleita, yleisartikkeleita, opinnäytetöitä ja muita julkaisuja on koottu julkaisuluetteloon.

Verkoston julkaisemassa kansainvälisessä vertaisarvioidussa LUMAT-lehdessä julkaistiin yksi perusnumero sekä yksi erikoisnumero ulkona oppimisesta. Lehden näkyvyyttä vahvistettiin ottamalla käyttöön eri indeksointipalveluita sekä kehittämällä lehden kansainvälisen tieteellisen ohjausryhmän roolia. Lisäksi konferenssien, symposiumien ja seminaarien proceedingseihin pääasiassa keskittyvässä LUMAT-B-lehdessä julkaistiin kaksi numeroa.

Valtakunnallisten LUMA-päivien yhteydessä Tampereella järjestettiin International LUMAT Symposium 2018. Verkoston väki osallistui maailmalla aktiivisesti konferensseihin ja symposiumeihin.

2.4. LUMA-keskus Suomen ja sen taustayliopistojen koulutustoiminta kehittää LUMA-aineita opettavien opettajien ammatillista osaamista ehyenä jatkumona

LUMA-keskus Suomen osastolla Educa 2018 -tapahtumassa tavoitettiin ainakin noin 1000 kasvatus- ja opetusalan nykyistä tai tulevaa ammattilaista.

Nykyisten ja tulevien opettajien ammatillista osaamista tuettiin lukuisin eri toimintamuodoin.

Vuosi aloitettiin osallistumalla Educa 2018 -tapahtumaan Helsingissä 26.–27.1. Siellä tavattiin monia toiminnasta kiinnostuneita kasvatus- ja opetusalalla nykyisin tai tulevaisuudessa työskenteleviä.

LUMA-keskus Suomen vuoden päätapahtuma Valtakunnalliset LUMA-päivät 2018 opettajille, opettajaksi opiskeleville, opettajankouluttajille, opetuksen tutkijoille ja kehittäjille sekä sidosryhmille ja samalla kansainvälinen International LUMAT Symposium 2018 alan tutkijoille ja kehittäjille toivat kaikkiaan noin 340 alan toimijaa yhteen Tampereelle 5.–6.6.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa LUMA SUOMI -ohjelmassa jatkui esi- ja perusopetuksen opettajien kouluttaminen tutkimuspohjaisesti kehitettyjen pedagogisten innovaatioiden hyödyntämiseen maksuttomin koulutuksin verkossa (toistakymmentä verkkokurssia) ja eri puolilla Suomea. Lisäksi käynnistyi Opetushallituksen rahoittama matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma LUMATIKKA usean yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Verkoston yhteinen opettajankoulutuksen kehittämishanke, jolla tuetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua (vrt. StarT) ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä, jatkui edelleen.

Yliopistojen opettajankoulutuksen sekä LUMA-toiminnan integraation vahvistamista jatkettiin. Konseptiltaan laajennettu, eri yliopistojen LUMA-alan opettajankouluttajat sekä opetuksen tutkijat kokoava Kansallinen LUMA-aineiden opettajankoulutuksen, opetuksen tutkimuksen ja kehittämisen foorumi kokoontui LUMA-päivien yhteydessä Tampereella ja kuuli mm. Beijing Normal Universityn / LUMA China Centerin suunnitelmista Suomen-yhteistyölle.

2.5. StarT tukee LUMA-aineiden opiskelua ja LUMA-alojen pariin innostamista eri asteiden oppimisyhteisöissä sekä lasten ja nuorten vapaa-ajallakin

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen jakoi International LUMA StarT Award -palkinnot StarT-gaalassa Tampereella kesäkuussa 2018.

Uudistuneiden perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteuttamista tukevassa StarT-ohjelmassa raportointiin keväällä 2018 Suomesta lähes 150 oppimisprojektia ja lähes 30 hyvää opetuskäytännettä. Muualta maailmasta n. 20 eri maasta raportoitiin noin 340 oppimisprojektia ja lähes 80 hyvää opetuskäytännettä.

Kausi huipentui ensiksi eri puolilla Suomea keväällä järjestettyihin alueellisiin StarT-festivaaleihin (11 kpl) ja sitten Tampereella osana LUMA-päiviä järjestettyyn kansalliseen ja kansainväliseen StarT-gaalaan. Gaalassa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen palkitsi kansainvälisesti ansioituneimmat lasten/nuorten projektityöt ja oppimisyhteisöjen hyvät pedagogiset käytänteet. Gaalaan oli myös suora verkkolähetys koko maailmaan.

Syksyllä StarT:in puitteissa pilotoitiin opettajille kansainvälisiä verkkokursseja projektiopiskelun ohjaamisesta. StarT sai syksyllä myös kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnustusta, kun se palkittiin Euroopan parhaana koulutusta ja työelämää yhdistävänä hankkeena kansainvälinen koulutusalan ja elinkeinoelämän kumppanuusverkoston IPN:n konferenssissa Houstonissa Yhdysvalloissa lokakuussa.

2.6. Tiede- ja teknologialuokilla on monissa LUMA-keskuksissa keskeinen asema fyysisten toimintojen ”infrastruktuurina”

Toiminnalliset tiede- ja teknologia-aktiviteetit lapsille ja nuorille olivat keskeisessä asemassa LUMA-keskusten toiminnassa myös vuonna 2018.

Toiminnallisia opintokäyntejä eri asteiden oppimisyhteisöjen opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen tueksi tarjoavien suosittujen tiede- ja teknologialuokkkien osalta oli aihetta juhlaan, sillä niistä vanhin, Helsingissä sijaitseva Kemianluokka Gadolin täytti 10 vuotta. Perusopetuksen yläluokkia ja lukioita tuettiin sekä StarT-ohjelman toteutuksessa että verkoston tiede- ja teknologialuokkiin suuntautuvien opintokäyntimatkojen järjestämisessä tekemällä yhteistyötä Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelman kanssa.

Tiede- ja teknologialuokkien toiminnan ja aktiviteettitarjonnan tutkimuspohjaista kehittämistä jatkettiin. Lapissa pilotoitiin toimintaa myös virtuaalisesti.


3. Toimintojen tavoittavuus

Tiivistelmä toiminnoilla tavoitettujen henkilöiden määristä on seuraavassa taulukossa.

ToiminnotTavoitettu kansallisestiTavoitettu kansainvälisestiTavoitettu yhteensä
Kerhot1923501973
Virtuaalikerhot234234
Leirit12621121374
Juhlat (mm. synttärit)10001000
Kilpailut25122512
Kurssit (lähinnä toisen asteen opiskelijoille)1253151268
Verkkokurssit (lähinnä toisen asteen opiskelijoille) 220220
Työpajat / tapahtumapäivät2161914521764
StarT-festivaalit ja -gaala20485289
Opetusryhmien vierailut tiede-/teknologialuokkiin1891613119047
Korkeakouluväen vierailut oppimisyhteisöissä17851785
Nuorten TET-jaksot korkeakouluissa6363
Täydennyskoulutukset kasvatus-/opetusalan henkilöstölle65791486727
Opetustarjonta korkeakoulujen opiskelijoille858858
Toiminnan yleisesittely vieraileville asiantuntijaryhmille / asiantuntijatapaamisissa259427245318
Yhteensä63027441067437

(Lukijan tulee huomata, että henkilömääriin mukaan laskettuja henkilöitä ei ole voitu yksilöidä. Eri toimintojen kautta on käytännössä tavoitettu monesti samoja henkilöitä.)

StarT-gaalassa 2018 palkituilla on hymy herkässä.

4. Hallinnollisia tapahtumia

LUMA-keskus Suomen ylin päättävä toimielin, johtokunta kokoontui neljästi; tammikuussa verkossa, kesäkuussa Tampereella, syyskuussa verkossa ja joulukuussa Vantaalla.

Kansallinen LUMA-neuvottelukunta, joka toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnan neuvoa-antavana keskustelufoorumina, kokoontui maaliskuussa Helsingissä.


5. Lyhyt katsaus vuoteen 2018 alueellisissa LUMA-keskuksissa

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-yliopisto Junior avattiin 16.1.2018 LUMA-keskus Aallon pohjalta tukemaan Aalto-yliopiston monialaista tiede-, taide-, teknologia- ja talouskasvatustoimintaa. Toimenkuvana on järjestää tapahtumia, vierailuja, leirejä, kerhoja, luentoja, kursseja sekä kaikkea, mikä tukee lasten ja nuorten kiinnostusta ja innostusta. Lisäksi tuetaan muita autonomisia toimijoita Aalto-yliopistolla vastaavan toiminnan toteutuksessa.

Vuonna 2018 monialaisena teemana olivat “Valot ja värit”, jonka konteksteissa voidaan tuoda esille koko Aalto-yliopiston osaamiskirjo. Erityisenä painopistealueena olivat ”Tytöt ja teknologia”. Uutena toimintamuotona käynnistettiin Tiedetuokiot kouluihin, joilla tavoitettiin heti kolmen aloituskuukauden aikana 1600 lasta ja nuorta. Lisäksi järjestettiin ensimmäistä kertaa nuorille suunnattu Millennium Youth Prize yhteistyössä Tekniikan akatemia TAF:n kanssa. Laadukkaat teknologia-aiheiset opettajankoulutukset “Ohjelmointia Arduinoilla” (osana LUMA SUOMI -ohjelmaa) siivittivät ohjelmoinnin ja elektroniikan pariin satoja opettajia ympäri Suomen. Kärkikursseja järjestettiin tutuista biotaiteeen, avaruuden ja nanotekniikan aihepiireistä. Lukiolaistytöille suunnattu Shaking UpTech! oli myös osana Juniorin toimintaa. Jatkuvina toimintamuotoina olivat Junior Lab -opintokäynnit, Tiedetuokiot kouluihin, Matikka-akatemia, Luonnontiedeluennot, TET-harjoittelijat, Arduino-koulutukset ja Scientists in Schools. Tärkeinä sisältö- ja strategiatoimina olivat taiteen ja muotoilun, insinööritieteiden ja fysiikan sisältöjen lanseeraus sekä CHEMARTS-yhteistyön aloittaminen. Useat ulkomaalaiset tahot olivat kiinnostuneita toiminnasta. Työpajojen ym. ohjaajista muodostettiin yhtenäinen assistenttipooli, jotta monialaisuus toteutuisi vielä tehokkaammin. Vuonna 2018 toiminnalla tavoitettiin kaiken kaikkiaan yli 12 000 lasta, nuorta ja vanhempaa sekä opettajaa, eli huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus

Eri asteiden oppimisyhteisöjen opetusryhmille tarjotut toiminnalliset opintokäynnit kuuteen tiedeluokkaan olivat edelleen keskuksen suosituinta palvelutarjontaa. Samoin lasten, nuorten ja koko perheiden tiedeleirit kesällä olivat yhä hyvin suosittuja. Tiedejuhlat, kuten lasten ja koko perheiden tiedesynttärit, kasvattivat suosiotaan.

Vuoden kuluessa valmistauduttiin juhlimaan toiminnan 15-vuotista taivalta. Alkuvuodesta 2018 julkaistiin yliopiston tiedekasvatustoiminnan 15-vuotista taivalta juhlistava teos suomeksi ja englanniksi sekä verkossa että painettuna. Juhlavuoden toiminta huipentui, kun joulukuun alussa tuli kuluneeksi 15 vuotta ensimmäisen LUMA-keskuksen perustamisesta 9.12.2003. Juhlan kunniaksi järjestettiin Kumpulan kampuksella 1.12. koko perheen tapahtuma, tiedekasvatuksen 15-vuotisperhetiedesynttärit.

Vuoden kuluessa toiminnan taustavoimiin liittyivät bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, kasvatustieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lisäksi farmasian, lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, oikeustieteellinen ja teologinen tiedekunta. Vuoden lopulla aloitettiin tieteenalataustaltaan laajentuneen toiminnan hallinnollisen uudelleenorganisoinnin selvitystyö.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

Itä-Suomen yliopistolle laadittiin luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan varadekaanin johdolla oma LUMA-strategia, ja Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus nostettiin strategiassa keskeisimmäksi toimijaksi. Samalla uudistettiin keskuksen internetsivut palvelemaan paremmin opettajia, ja niille onkin annettu hyvää palautetta. Vakiintuneita toimintoja jatkettiin edellisten vuosien tapaan, ja esimerkiksi LUMA-laboratorion käyttöaste parani erityisesti uusien opettajaopiskelijaryhmien myötä.

Uutena avauksena ryhdyttiin pitämään LUMA-koulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa. Koulutukset otettiin vastaan erinomaisesti! Yleisötapahtumia järjestettiin aiempia vuosia enemmän, ja esimerkiksi talvilomaviikon avoimet ovet yllättivät lumalaiset satoine kävijöineen. Loppuvuonna LUMA-keskuksella päästiin avustamaan kansallisesti näkyvässä projektissa, kun LUMA-laboratoriossa kuvattiin Ylelle Mind Blow -tiedeklippejä lumalaisten toimiessa tieteen asiantuntijoina ja kuvausassistentteina.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toimintaa sävytti verkostoyhteistyön kehittäminen alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Keskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutus järjestivät yhteistyössä kaksi LUMA-ohjaajakoulutusta luokanopettajaopiskelijoille, LUMA SUOMI -ohjelman Koulutuksesta kouluun -hankkeeseen liittyen. Luokanopettajaopiskelijat innostuivat myös tekemään LUMA SUOMI -ohjelman hankkeiden MOOC-verkkokursseja todistukseen asti varsin innokkaasti. Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa käynnistyi kymmenen pro gradu -tutkielmaa liittyen matematiikan opetuksen kehittämiseen liittyen.

Keskus käynnisti yhteistyön suunnittelun erityisen koulutustehtävän saaneen Kokkolan suomalaisen lukion kanssa (luonnontiede- ja teknologiapainotteinen opetus) sekä Kannuksen lukion ns. eläinlääketiedelinjan kanssa. Halkokarin matematiikkaluokkien ohjelmoinnin opetuksen hankkeen kanssa tehtiin myös yhteistyötä. Tiedeluokkaan hankittiin robotiikan opetusvälineistöä, ja työkokonaisuuksien muokkaus ja käännökset aloitettiin. Centria ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä erityisesti tiedeluokassa tapahtuneisiin lukio- ja perusopetusvierailuihin liittyen. Alueelliset StarT-festarit järjestettiin Vaasassa yhdessä LUMA-keskus Pohjanmaan kanssa.

Keski-Suomen LUMA-keskus

Keski-Suomen LUMA-keskuksen hienoimpia hetkiä olivat taas lasten ja nuorten vierailut yliopistolle sekä yliopiston väen vierailut luokkiin ja kouluihin. Se oli myös suosituin toimintamuoto keskuksellemme. Myös perinteinen StarT-festari oli suosittu, ja kisaan osallistui tänäkin vuonna 25 joukkuetta ympäri Keski-Suomea. Erityisiä kohokohtia oli myös aineenopettajille järjestetty täydennyskoulutustapahtuma LUMA-Klubi, joka tavoitti yli 70 aineenopettajaa ympäri Suomen. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainelaitosten sekä Normaalikoulun kanssa. Leveät hartiat ohjelman toteuttamiseen saivat aikaan houkuttelevan ja hyvin onnistuneen täydennyskoulutustapahtuman. Erityisenä suurta yleisöä laajasti tavoittaneena tapahtumana mieleen jäi syksyn Tutkijoiden yö -tapahtuma, jota keskus oli järjestämässä yhteistyössä tiedekunnan kanssa. Tapahtuma tavoitti hurjat 7135 ihmistä ihastelemaan luonnontieteiden ihmeellisyyttä.

Lounais-Suomen LUMA-keskus

Keskus laajensi lapsille ja nuorille suunnattujen tiedeaktiviteettien (synttärit, kerhot) kirjoa ja määrää runsaasti rekryämällä syksyllä 2018 ison joukon uusia ohjaajia. Keväällä 2018 järjestettiin ensimmäisen kerran tiederisteily SciCruise ja sen yhteydessä myös alueelliset StarT-festarit. Risteily osoittautui huipputapahtumaksi nuorien innostamiseksi tieteiden pariin. Sen innoittamina ja positiivisen palautteen voimin tapahtuman järjestämistä päätettiin jatkaa vuosittain. Kesän 2018 tiedeleireillä tavoitettiin taas läjäpäin lapsia ja innostettiin heitä tieteiden pariin, niin robotiikassa, tähtitieteessä ja fysiikassa kuin muidenkin luonnontieteiden puitteissa. Vuoden alussa liityttiin mukaan MyTech-ohjelmaan, jonka kautta tulee yhä enemmän oppilasryhmiä vierailemaan Turun yliopistolla. 

LUMA-center Åbo Akademi

LUMA-center Åbo Akademi onnistui useasti yhdentämään toimintansa ruotsinkielisen ”Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan” -toiminnan kanssa. ÅA lanseerasikin yhteisen ”Skolresurs”-nimen kuvaamaan tätä ÅA:ssa toteuttavaa toimintaa. Vuoden kuluessa onnistuttiin saamaan aikaan yhteisiä aktiviteettejä mm. Aalto-yliopisto Juniorin ja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen tiede- ja teknologialuokkien kanssa siten, että Skolresurs markkinoi niitä ruotsinkielisille kouluille ja onnistui saamaan näitä kouluja käymään kyseissä luokissa. Tämän lisäksi on tehty jatkuvasti yhteistyötä Lounais-Suomen LUMA-keskuksen kanssa (esim. tiederisteily SciCruise-tapahtuma, joka jo sinansä oli yksi vuoden kohokohdista, sekä LUMA SUOMI -ohjelman projektit ”Metsästä mikroskoopille” ja ”MobiLUMA”). Yhteistyö Pohjanmaan LUMA-keskukseen ja Tampereen LUMATE-keskukseen yhteisten aktiviteettien suunnitteluaikeissa on myös avattu.

LUMA-keskus Lappi

Keväällä 2018 Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto myönsi LUMA-keskus Lapille yllättäen 5000 euron stipendin tunnustukseksi elinikäisen oppimisen tukemisesta Lapissa. Tunnustus tuntui erityisen hyvältä, sillä sitä ei ollut haettukaan. Keskuksen toiminta on siis noteerattu ja tunnustettu korkeatasoiseksi sekä tarpeelliseksi. Kaksi tärkeää uutta avausta olivat tiedeluokka Auroran virallinen avaaminen toukokuussa sekä kahden ison vuotuisen tiedetapahtuman vakiinnuttaminen. Elokuussa 2018, opettajien suunnittelupäivänä, johtaja ja koordinaattori kiersivät yhteensä 12 rovaniemeläistä koulua ja esittelivät keskuksen toimintaa. Keskuksen toimintaa on tehty näiden toimien kautta enemmän tunnetuksi ja se on näkynyt myös lisääntyneinä yhteydenottoina.

LUMA-keskus Pohjanmaa

Keskus vakiinnutti toimintaansa vuonna 2018. LUMA-tiedeluokkaan hankittiin uusia opetusvälineitä ja suunniteltiin työpakettaja, joita käytettiin koulu- ja päiväkotiryhmien vieraillessa tiedeluokassa. Luokassa vierailikin vuoden aikana ahkerasti yläkouluikäisiä, mutta myös päiväkoti- ja lukioikäisiä. Yksi vuoden kohokohta oli, kun satakuusikymmentä 9.-luokkalaista vieraili yhden päivän aikana LUMA-tiedeluokassa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi suosittua tiedekerhoa, joissa lapset pääsivät eläytymään salapoliisin tutkimuksiin ja avaruusteemaan. Myös tapahtumia järjestettiin paljon, kuten StarT-festarit, lasten yliopisto sekä perhepäivä yhdessä Tekniikan akateemisten (TEK) kanssa. Perhepäivässä vieraili 200 henkilöä. Loppuvuodesta järjestettiin vielä kahdet tiedemessut Seinäjoen varhaiskasvatuksen väelle. Messut keräsivät kahden päivän aikana noin sata varhaiskasvattajaa kuulemaan ja näkemään, millaista kokeellista tiedekasvatusta voi päiväkodin arjessa helposti toteuttaa.

LUMA-keskus Saimaa

LUMA-keskus Saimaa järjesti huhtikuussa menestyksekkäät StarT-festarit yhdistettynä alueelliseen Innokas-robotiikkaturnaukseen. Skinnarilan kampuksella pyöri päivän aikana jopa nelisensataa lasta, nuorta ja opettajaa. Keskuksen kotikaupunki Lappeenranta palkittiinkin valtakunnallisesti aktiivisimpana StarT-kuntana. LUMA-keskus Saimaan suosittu Lukiomatematiikkaan valmistava kesäkurssi vedettiin peräti neljässä kaupungissa: kesällä Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Turussa sekä Tampereella jo hiihtolomaviikolla. Keväinen koulutus ilmiöpohjaisesta oppimisesta tarjosi uusia ideoita noin kolmellekymmenelle esikouluopettajalle ja varhaiskasvattajalle. Teknologiakerhotoiminta jatkui suosittuna, ja erilaista ohjelmointisisältöä yhdistellyt Kesäkoodari-tiedeleiri keräsi täyden ryhmän innokkaita. LUMA-toimintaan tiiviisti liittyä LUT Junior University Lappeenranta -konsepti kehitettiin lanseerausvalmiiksi, ja sitä esittelevä ”roadshow” vei syksyn 2018 aikana myös LUMA- ja StarT-tietoutta kaikkiin Lappeenrannan peruskouluihin. 

Oulun yliopiston LUMA-keskus

MatikkaPysäkki toimi kouluvuoden aikana viikottain ja MatikkaPysäkin toimintapiste oli erittäin suosittu kohde syyskuun lopussa järjestetyssä Tutkijoiden yö -tapahtumassa. Oulun seudun 7.-luokkalaisten matematiikkakilpailuun osallistui ennätykselliset 25 koulua, joista palautettiin lähes 900 oppilaan vastauspaperit yliopistolle tarkastettavaksi. Kilpailun finaali järjestettiin huhtikuisena lauantaina Oulun yliopistolla ja siihen osallistui 24 kilpailijaa. Matematiikan kertauskursseja järjestettiin kesällä 2018 Oulussa ja viiden muun kunnan alueella. Kursseille osallistui noin 250 lukiolaista ja kursseilla toimi opettajina 17 matematiikan opettaja-opiskelijaa. Yksi vuoden kohokohdista oli Tiedeteatterin vierailu Oulussa lokakuussa. Neljässä näytöksessä oli yleisönä yhteensä noin 470 oppilasta. Opettajille suunnattua täydennyskoulutustarjontaa rikastuttivat vuonna 2018 erityisesti LUMATIKKA-hankkeen ja LUMA SUOMI -ohjelman koulutukset.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen Tiedeluokka SOLUssa aloitettiin opetusryhmien vierailutoiminta vuoden 2018 alusta. Tarjolla oli kokonaisuuksia seuraavilta aloilta: maantiede, kemia, biologia, DNA-tekniikka, matematiikka, koodaus ja robotiikka sekä ympäristötiede. Vierailutoiminta osoittautui alueella kysytyksi, sillä vuoden kuluessa SOLUssa vieraili yhteensä lähes 1400 oppilasta ja opiskelijaa, esikouluikäisistä toisen asteen opiskelijoihin. Syksyllä aloitettiin yhteistyössä Lahden kaupungin Sivistyksen palvelualueen kanssa vierailuohjelma, jonka kautta kaikki Lahden 9.-luokkalaiset vierailevat lukuvuoden kuluessa Tiedeluokka SOLUssa sekä läheisessä Yrityskylä Yläkoulussa. Tämän ohjelman kautta vierailijoita tuli syksyllä noin 500. Kevään kohokohta olivat toukokuiset StarT-festarit, jotka toivat Niemen kampukselle ja Tiedeluokka SOLUun lähes 140 eri-ikäistä lasta ja nuorta esittelemään omia, hienoja projektejaan. Marraskuussa Tiedeluokka SOLUssa järjestettiin kaikille kaupunkilaisille suunnattu Halloween-tapahtuma, joka kokosi monen ikäisiä tekemään mm. pimeässä hohtavaa limaa ja muita Halloween-henkisiä tiedetöitä. Vuoden 2018 kruunasi Lahden kaupungin Päijät-Hämeen LUMA-keskukselle ja Tiedeluokka SOLUlle myöntämä Vuoden korkeakouluteko -palkinto.

Tampereen LUMATE-keskus

Keskus kantoi päävastuun Valtakunnallisten LUMA-päivien 2018 käytännön järjestelyistä. Tiedekerhojen tarjonta laajeni siten, että neljä uutta kerhokokonaisuutta kehitettiin olemassa olevien kahdeksan lisäksi, jonka vuoksi myös osallistujamäärät kasvoivat. Vuonna 2018 tiedeaktiviteeteissa (kerho, leirit, tapahtumat) kävi n. 5000 lasta. Kansainvälinen toiminta laajeni huomattavasti. Vuonna 2018 toteutettiin tiedeleiri (4 pvä) kiinalaisille sekä syyskaudella oli työpajat yhteensä n. 40 kiinalaiselle. Keskuksen toimintaa esiteltiin mm. korealaisille, kiinalaisille sekä singaporelaisille. Välineistöpankkiin hankittiin paljon uusia elektroniikka- ja robotiikka-aiheisia välineitä. LIsäksi valmistauduttiin Tampereen yliopistojen yhdistymiseen sekä käynnistettiin omien laboratoriotilojen suunnittelu. Uusi johtaja aloitti kolmivuotiskautensa, ja valtakunnallisen tehtävän rahoituksella rekrytoitiin toinen koordinaattori.


6. Toiminnassa mukana (aakkosjärjestyksessä)

Se on siinä! IPN Global Best Awardia olivat Houstonissa vastaanottamassa LUMA-keskus Suomen ja StarT:in johtaja, professori Maija Aksela, kansainvälinen projektipäällikkö Anette Markula, johtokunnan puheenjohtaja Jan Lundell sekä kansallinen projektipäällikkö Outi Haatainen.

Verkoston hallinto (Helsingin yliopisto)

Anette Markula – StarT:in kansainvälisten toimintojen koordinaattori, 1.2. alkaen
Eveliina Hietakymi-Sandberg – LUMATIKKA-ohjelman koordinaattori, 21.5. alkaen
Johannes Pernaa – LUMAT-julkaisujen päätoimittaja
Lauri Vihma – johdon hallinnollinen avustaja
Maija Aksela – johtaja
Outi Haatainen – StarT:in kansallisten toimintojen koordinaattori
Saara Lehto – LUMA SUOMI -ohjelman koordinaattori
Topias Ikävalko – Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä -hankkeen avustaja
Veera Sinikallio – StarT:in avustaja

Aalto-yliopisto Junior

Alexander Järvistö – ELEC-vierailukoordinaattori
Eija Myötyri – SCI-koordinaattori
Heta Närhi – ELEC-koordinaattori
Ilkka Tittonen – johtaja
Karl Mihhels – CHEM-koordinaattori
Kasperi Mäki-Reinikka – ARTS-koordinaattori
Otto Uusipaikka – CHEM-vierailukoordinaattori
Pirjo Putila – suunnittelija
Saija Väisänen – CHEM-koordinaattori
Tommi Sappinen – ENG-koordinaattori
Veli-Matti Ikävalko – koordinaattori
Ville Klar – ENG-koordinaattori
Lisäksi n. 20 opiskelijaa osa-aikaisina aktiviteettien ohjaajina

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus

Ada-Maaria Hyvärinen – Linkki-tiedeluokan ohjaaja, 31.8. saakka
Aino Haavisto – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Anni Jyrinsalo – Summamutikka-tiedeluokan vierailukoordinaattori, 31.5. saakka
Anni Järvenpää – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Arttu Ylhävuori – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Aukusti Koivu – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Azira Abbasli – Summamutikka-tiedeluokan vierailukoordinaattori, 20.8. alkaen
Fanny Kytölä – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Hanna Aarnio – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Helena Laasjärvi – bio- ja ympäristötieteiden tiedekasvatuksen koordinaattori
Iikka Hauhio – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Iisa Rautiainen – kemian tiedekasvatuksen varakoordinaattori
Jenna Tuominen – Linkki-tiedeluokan vierailukoordinaattori
Jenni Räsänen – matematiikan tiedekasvatuksen koordinaattori
Juha Oikkonen – varajohtaja
Juha Tauriainen – Linkki-tiedeluokan ohjaaja, 1.10. alkaen
Julia Halonen – yleiskoordinaattori, 31.7. saakka
Julius Uusinarkaus – Linkki-tiedeluokan ohjaaja, 31.8. saakka
Katariina Tammi – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Krista Väänänen – Linkki-tiedeluokan ohjaaja, 31.8. saakka
Laura Ihalainen – humanististen tieteiden koordinaattori, 1.4. alkaen
Laura Lahti – humanististen tieteiden tiedekasvatuksen koordinaattori, 30.4. saakka
Laura Saarinen – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Lauri Vihma – johdon hallinnollinen avustaja
Lea Kosonen – Linkki-tiedeluokan ohjaaja, 31.8. saakka
Leo Pynnönen – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Maija Aksela – johtaja
Markus Jylhä – maantieteen tiedekasvatuksen koordinaattori
Merike Kesler – tiedekasvatuksen koordinaattori varhaiskasvatus- ja luokanopettajankoulutuksessa, 31.8. saakka
Minja Lahdelma – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Neo Lehtola – Linkki-tiedeluokan ohjaaja, 31.8. saakka
Noora Virolainen – Linkki-tiedeluokan ohjaaja, 1.10. alkaen
Oona Kiviluoto – kemian tiedekasvatuksen koordinaattori, 1.10. alkaen
Pihla Toivanen – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Pipsa Blomgren – kemian tiedekasvatuksen koordinaattori, 31.10. saakka
Sami Sarsa – Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
Tapio Rasa – fysiikan tiedekasvatuksen koordinaattori
Terhi Närhi – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Topias Ikävalko – yleiskoordinaattori, 1.8. alkaen
Veera Sinikallio – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Vilja Kämppi – Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
Virpi Sumu – tietojenkäsittelytieteen tiedekasvatuksen koordinaattori
sekä kymmeniä opiskelijoita mm. tiedekerhojen ja -leirien ohjaajina

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

Jenny Kolström – tutkimusavustaja
Jesse Hietala – nuorempi tutkija
Kirsi Ikonen – nuorempi tutkija
Laura Ylönen – ohjaaja
Mervi Asikainen – johtaja
Mikko Kesonen – tutkijatohtori
Risto Leinonen – koordinaattori/tutkijatohtori
Ville Tahvanainen – nuorempi tutkija

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

Ismo Hakala – professori/johtaja
Mikko Myllymäki – projektitutkija/koordinaattori
Pentti Impiö – erikoissuunnittelija/koordinaattori

Keski-Suomen LUMA-keskus

Anna-Leena Kähkönen – yliopistonopettaja/koordinaattori
Anniina Koliseva – yliopistonopettaja/koordinaattori
Jan Lundell – professori/johtaja
Lassi Pyykkö – yliopistonopettaja/koordinaattori
Piia Nuora – tutkijatohtori
Tommi Kärkkäinen – professori/varajohtaja

sekä tutkimusavustajina (4 kk)
Artturi Pensasmaa
Marinka Mononen

Lounais-Suomen LUMA-keskus     

Jaakko Lamminpää – projektitutkija
Katja Puutio – projektitutkija/koordinaattori
Laszlo Major – toiminnanjohtaja

sekä kerho-, leiri- ja synttäriohjaajina
Akseli Siekkinen
Aliisa Wahlsten
Henna Pesonen
Lauri Lindblom
Paula Rasila
Pyry Paturi
Sanna Launiainen

LUMA-center Åbo Akademi

Ann-Catherine Henriksson – koulutussuunnittelija
Ann-Sofi Röj-Lindberg – tutkija
Ann-Sofie Leppänen – koordinaattori
Bengt-Johan Skrifvars – toiminnanjohtaja
Berit Kurtén – koulutussuunnittelija, tutkija
Helen Cooper – tutkija
Katarina Drugg – taloushallinto
Kirsti Löfwall-Hemmi – johtoryhmän varajäsen, ÅA-ohjausryhmän jäsen
Lars Burman – tutkija
Linda Mannila – tutkija
Ray Pörn – tutkija
Ronald Österbacka – johtoryhmän jäsen, ÅA-ohjausryhmän puheenjohtaja

LUMA-keskus Lappi   

Anna-Maija Partanen – johtaja
Jonna Katajamäki – Arktisen keskuksen kouluvierailuvastaava
Minna Korhonen – koordinaattori
Pieti Tolvanen – nuorempi tutkija

LUMA-keskus Pohjanmaa

Jaakko Yli-Ojanperä – johtaja, 31.8. saakka
Katarina Martonen – koordinaattori, 1.1. alkaen, vapaalla 9.8. alkaen
Maarit Mäkelä – koordinaattori, 18.6. alkaen; projektipäällikkö, 1.10. alkaen
Seppo Niemi – johtaja, 1.9. alkaen

LUMA-keskus Saimaa

Johanna Naukkarinen – varajohtaja
Leena Ikonen – koordinaattori (LUT)
Otto Salminen – ohjaaja
Päivi Porras – koordinaattori (Saimia)
Roope Luukkainen – ohjaaja
Virpi Junttila – johtaja

Oulun yliopiston LUMA-keskus

Anna-Helena Isopahkala – suunnittelija, 4.6. – 8.8.
Jouni Pursiainen – johtaja
Kati Kyllönen – suunnittelija
Merja Vaaramaa – suunnittelija, 15.4. alkaen
Sari Harmoinen – varajohtaja

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Jarkko Lampiselkä – johtaja
Josefiina Ruponen – ohjaaja, 30.6. saakka
Noora Kivikko – asiantuntija
Tarja Kariola – koordinaattori

Tampereen LUMATE-keskus

Eeva Mäkelä – koordinaattori
Laura Salkonen – koordinaattori
Riikka Lahtinen – johtaja
Susanna Petäjistö – toiminnanjohtaja

sekä ohjaajat
Anniina Halonen
Arttu Ylhävuori
Eeva Mäenpää
Essi Myllyoja
Essi Nevala
Inka Ruoste
Juulia Järvistö
Kari Lammi
Lauri Pitkäjärvi
Lotta Abendstein
Noora Nyberg
Richard Raja-aho
Riikka Keto-Tokoi
Sanni Valtonen
Vikke Vuorenpää
Ville Silvonen