Ammatillisen kehittymisen tuki

Tarjoamme eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle tukea osaamisensa elinikäiseen kehittämiseen. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti. Enenevästi tarjoamme koulutusta verkkoympäristössä.

Toivotamme opettajat myös tervetulleeksi mukaan yhteisöllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme. Lisäksi kannustamme opettajia keskinäiseen yhteistyöhön – myös kansainvälisesti mm. Science on Stage -toiminnan kautta.


Koulutustarjontamme LUMA SUOMI -ohjelman puitteissa

Tarjoamme vuosina 2017–2019 eri puolilla Suomea ja verkossa koulutusta LUMA SUOMI -kehittämisohjelmassa kehitettyjen innovatiivisten pedagogisten mallien ja materiaalien käyttöönoton tueksi.


Koulutustarjontamme LUMATIKKA-ohjelman puitteissa

Tarjoamme vuosina 2018–2019 matematiikan opettajille varhaiskasvatusasteelta toiselle asteelle LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelman (15 op), joka koostuu sekä lähi- että verkkokoulutuksesta.


Verkkokurssit ilmiölähtöisen ja monialaisen projektioppimisen toteuttamiseen

Osana StarT-toimintaa tarjoamme opettajille tueksi verkkokoulutusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

  1. Arjen ilmiöitä ja monialaisia projekteja LUMA-aineiden opetuksessa. Kurssi tarjoaa oppilaiden kokemusmaailmasta lähteviä ilmiöpohjaisia opetuskokonaisuuksia sekä tukea ilmiölähtöisen ja eheyttävän opetuksen toteuttamiseen projektioppimisen keinoin
  2. Introduction to project based learning through StarT. Kansainvälinen kurssi esittelee lyhyesti projektioppimisen perusteet ja sen, miten StarT tukee projektioppimisen toteuttamista.
  3. Project based learning and the theory behind it – create your own project!
    Kansainvälinen kurssi on suunniteltu tukemaan osallistujia projektioppimisjakson suunnittelussa ja toteuttamisessa tutkimusperusteisesti. Kurssilla on rekisteröitymismaksu.

Teachers’ Climate Change Forum -verkkokurssilta uusinta tutkimus­tietoa ja konkreettisia toimintamalleja ja aineistoja ilmastonmuutoksen opettamiseen

Kansainvälisellä, eri koulutusasteiden ja oppiaineiden opettajille avoimella verkkokurssilla perehdytään käsittelemään ilmastonmuutosta monipuolisesti ja mielekkäästi opetuksessa – erityisesti tekemällä yhteistyötä eri alojen opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Kurssin käyneillä opettajilla on kehittyneet valmiudet käsitellä ilmastonmuutosta pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista, mutta myös erilaiset uskomukset/asenteet huomioon ottaen.


Matematiikkaa kaikkialla -verkkokurssi

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla -kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Matematiikkaa kaikkialla »


Kemian opetuksen verkkokursseja

Helsingin yliopiston toteuttamat kurssit sopivat erinomaisesti koulussa työskenteleville kemian opettajille oman osaamisen päivittämiseen.

  1. Molekyylimallinnus kemian opetuksessa (1 op) -kurssilla tutustutaan molekyylimallinnuksen opetuskäytön mahdollisuuksiin MarvinSketch-ohjelmiston avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ajankohtaisen, sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa hyödynnettävän ohjelmiston käyttöä ja kerrata molekyylimallinnuksen perusteita.
  2. Kemian mallintaminen ja visualisointi (5 op) -kurssin päätavoitteena on lisätä ymmärrystä mallien ja visualisoinnin merkityksestä ja rajoituksista kemian tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisten mallinnusohjelmistojen käyttöä, ja samalla vahvistaa minäpystyvyyden ja pätevyyden tunnetta molekyylimallinnuksen opetuskäytössä.
  3. Kestävä kemia (5 op) -kurssilla opitaan kemian mahdollisuuksista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja käsitellään kestävän kemian opettamisen kannalta keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt. 

Kurssit on rakennettu Helsingin yliopiston MOOC-alustalle. Katso yleiset ohjeet MOOC-alustalle rekisteröitymiseksi ja kursseille mukaan liittymiseksi.


Kaikille avoimelta verkkokurssilta perusteet tiede- ja teknologiakasvatuksen aktiviteettien (kerhojen, leirien ym.) ohjaukseen

Kaikille avoin tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen verkkokurssi antaa valmiudet monipuolisten aktiviteettien ohjaamiseen sekä lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Kurssia suositellaan korkea- ja toisen asteen opiskelijoiden lisäksi mm. jo työelämässä oleville opettajille, lasten vanhemmille/isovanhemmille, eri organisaatioiden asiantuntijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi koostuu yhteisestä lasten ja nuorten kanssa toimimista käsittelevästä osiosta sekä valinnaisista moduuleista, joista voit valita itseäsi eniten kiinnostavat. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä eli noin 53 tuntia. Kaikki kurssin suorittaneet saavat kurssin lopuksi diplomin.


Muu koulutustarjontamme

Tietoa ajankohtaisesta muusta koulutustarjonnastamme on tapahtumakalenterissamme.


Muiden organisaatioiden koulutustarjontaa