Kansallinen LUMA2020-kehittämisohjelma toi uusia avauksia, materiaaleja ja innosti yhteisöllisyyteen koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän välillä

Kansallisen LUMA2020-ohjelman päätavoitteena oli kehittää yhdessä uusimpaan tutkimustietoon perustuen uusia ratkaisuja ja pedagogisia malleja innostavaan matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ohjelmassa tuotettiin uusia avauksia, materiaaleja ja yhteisöllisiä toimintamalleja koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän välille ja tukemaan opetussuunnitelman perusteiden toteutusta. Uusia virtuaalisia avauksia saatiin erityisesti opettajien jatkuvan oppimisen sekä lasten ja nuorten harrastuneisuuden tueksi. LUMA-keskus Suomi (11 yliopistoa ja 13 keskusta) toteutti kansallisen LUMA2020 -ohjelman (2019–2020) opetusministeriön rahoittamana.

Kansallinen LUMA2020 -ohjelma tarjosi opettajille mahdollisuuden oppiainerajat ylittävälle yhteistyölle, kehittää omaa opetustaan ja sisällyttää teema-alueiden sisältöjä opetukseen opetussuunnitelman perusteita tukien. Päätavoitteet saavutettiin ohjelman nopeasta aikataulusta sekä vallitsevista poikkeusolosuhteista huolimatta hyvin. Osallistuneet opettajat olivat ohjelmaan kokonaisuudessaan hyvin tyytyväisiä arvioinnin perusteella. Se on tarjonnut työkaluja mm. projektioppimisen, laaja-alaisen oppimisen ja oppivan yhteisön tueksi.

Ohjelma innosti opettajia kokeilemaan uusia ideoita ja lisäsi yhteistyötä toisten opettajien sekä oppilaiden välillä. LUMA2020-ohjelma lisäsi yhteistyötä paikallisen LUMA-keskuksen kanssa. Opettajat kokivat myös, että ohjelma itsessään kehitti kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista ja lisäsi sekä opettajien että oppilaiden kiinnostusta ohjelman teema-alueita kohtaan. Yli kaksi kolmasosaa opettajista vastasi, että he osallistuisivat vastaavanlaisiin ohjelmiin uudestaan myös tulevaisuudessa.

Ohjelma on toiminut jatkuvan oppimisen tukena kaikille mukana oleville opettajille ja kasvattajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Oppimisyhteisöt työskentelivät ohjelmassa neljän teeman alla: Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikka ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy luonnontieteisiin).

Yhdessä tehden, innostuen ja oppien -ohjelmamme loi innostavia uusia avauksia ja lisäsi yhteisöllistä toimintakulttuuria. Erityisesti yhdessä kehitetyt virtuaaliset materiaalit ja toimintamallit lisäävät tasa-arvoista tiedekasvatusta. Oivan työkalun siihen tarjosi LUMA-toiminnassa pitkään käytetty kehittämistutkimuksen toimintamalli. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa oli antoisaa ja loimme uusia materiaaleja sekä toimintatapoja, kertoo ohjelman johtaja, professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomen hallinnosta Helsingin yliopistolta.

Kaikki ohjelmassa tuotetut materiaalit on koottu ohjelman verkkosivuille. Materiaaleista koostettiin myös kaikille avoimia jatkuvan oppimisen verkkokursseja, jotka ovat auki koko vuoden 2021. LUMA2020-ohjelmassa saatiin myös uusia, yhteisöllisiä virtuaalisia toimintamalleja, kuten opettajien työpajoja, useita virtuaalisia tiedekerhoja ja -leirejä, kuten StarT-perheleiri ja StarT-leiri nuorille, sekä luonnontieteet yhteiskunnassa -osuus elinkeinoelämän kanssa.
Ohjelmaan osallistui yhteensä 11 korkeakoulusta 81 asiantuntijaa. Asiantuntijat tukivat noin 450 ohjelmaan osallistunutta opettajaa ja ohjaajaa yhteensä 381 ohjelmaan liittyvässä tapahtumassa. Mukana oli 160 oppimisyhteisöä, johon kuului päiväkoteja, peruskouluja, lukioita, ammattioppilaitoksia ja harrastekouluja. Tapahtumat olivat esimerkiksi korkeakouluissa, kouluissa ja päiväkodeissa järjestettyjä opintokäyntejä, täydennyskoulutuksia ja tapaamisia sekä verkkotapaamisia. Keväällä ohjelma muokattiin täysin virtuaaliseksi COVID-19-koronaviruspandemian vuoksi. Suurin osa kehittämisvaiheen LUMA2020-ohjelman puitteissa järjestetyistä tapahtumista onnistuttiin järjestämään pandemiasta huolimatta.
LUMA2020-ohjelman loppuraportit on luettavissa täällä.

Yhteystietomme:
• professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi, Helsingin yliopisto, maija.aksela@helsinki.fi
• projektipäällikkö Oona Kiviluoto, LUMA-keskus Suomi, oona.kiviluoto@helsinki.fi
• opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, paavo-petri.ahonen@minedu.fi