Kansallisen LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma on julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2022 LUMA-strategian toimenpidesuunnitelman laatimiselle ohjausryhmän ja työvaliokunnan. LUMA-keskus Suomella oli edustaja kummassakin ryhmässä. Syksyn aikana toimenpide-ehdotuksia kerättiin sidosryhmiltä muun muassa verkkoseminaarissa ja otakantaa.fi-alustalla toteutetulla kommentointikierroksella.

Luonnontieteiden, matematiikan, tekniikan ja teknologioiden alojen osaamista vahvistava LUMA-strategia ohjaa nyt julkaistua 31 konkreettista toimenpidettä. Näistä kahdeksaan on nimetty yhdeksi vastuutahoksi LUMA-keskus Suomi. Lisäksi LUMA-keskus Suomi -verkosto osallistuu korkeakouluille, tiedekeskuksille ja muille kentän toimijoille nimettyihin toimenpiteisiin soveltuvuuden mukaan. Verkosto sitoutuu toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä, jotta strategiaan nimetyt tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Opetuksen ja koulutuksen kehittämisen toimenpiteet

  • Kehitetään matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja tekniikan alojen opettajankoulutusta ja opettajankouluttajien osaamista tutkimus- ja tarveperustaisesti.
  • Otetaan opettajankoulutuksessa ja opettajien jatkuvan oppimisen tarjonnassa huomioon opettajien kestävään kehitykseen ja matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen liittyvät osaamistarpeet. Lisätään mahdollisuuksia opettajien kansainväliseen yhteistyöhön matemaattis-luonnontieteellisiin teemoihin liittyen.

Seurannan, selvitysten ja yleisen kehittämisen toimenpiteet

  • Ehkäistään oppijan taustan epäedullista vaikutusta matemaattis-luonnontieteellisen osaamiseen ja koulutuspolkuun järjestämällä maksuttomia, laadukkaita ja yhdenvertaisia opintokäyntejä korkeakouluihin osana opetussuunnitelman mukaista kouluopetusta ja varhaiskasvatusta. Oppijoiden saumattomia siirtymiä sekä toimivia yhteyksiä tuetaan myös tutkintokoulutukseen valmentavalla (TUVA) koulutuksella (OPH).
  • Tuotetaan ja hyödynnetään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen monipuolista tutkimustietoa uusien käytäntöjen kehittämisessä. Kehitetään matemaattis-luonnontieteellisen alojen tohtoriohjelmia ja lisätään väitöskirjatutkijan paikkoja.
  • LUMA-keskus Suomen neuvottelukunta seuraa LUMA-strategian toimenpiteiden toteutumista ja raportoi siitä vuosittain OKM:lle.

Viestinnän ja kiinnostavuuden edistämisen toimenpiteet

  • Tarjotaan vapaa-ajan tiede- ja teknologiaharrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Kiinnitetään huomiota mahdollisuuksien tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen toteutumiseen muun muassa eri sukupuolten ja maahanmuuttajataustaisten osalta.
  • Tarjotaan tiedekilpailutoiminnalla eri ikäisille oppijoille ja opettajille mahdollisuuksia esitellä omaa osaamistaan. Osallistuminen tukee monitieteistä ja innovatiivista matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja kiinnostusta, jonka takia sen riittävä resursointi on tärkeää.
  • Lisätään matemaattis-luonnontieteellisten ja tekniikan aineiden ja alojen opettajien ammatin vetovoimaa yhdessä toteutetuilla kampanjoilla. Yhteistyön tavoitteena on esitellä opettajan ammattia ja kannustaa nuoria ja alanvaihtajia hakeutumaan alalle.

Lue lisää aiheesta

LUMA(TE)-strategia ja -toimenpidesuunnitelma: Luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan osaajat yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kasvun tukena

LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma julkaistiin, opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen aiheesta, 15.3.2023


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail