Om oss

Målet är garantera en tillräcklig tillgång till kunniga personer inom matematik, naturvetenskaper och teknik

Verksamheten inom det riksomfattande LUMA-center Finland-nätverket styrs av en strategi som LUMA-centren tillsammans utarbetat för perioden 2014–2025 (pdf på finska). Strategin och hela verksamheten har sin utgångspunkt i vikten av högklassigt kunnande i matematik, naturvetenskaper och teknologi för Finland och finländarnas välfärd.

Målet som ställts upp för nätverkets verksamhet är att säkerställa att elevernas, studerandenas och lärarnas kunnande inom matematik, naturvetenskaper och teknik i Finland ligger på en hög nivå och att garantera en tillräcklig tillgång till kunniga personer i hela landet.

LUMA-center Finland inspirerar och uppmuntrar barn och unga att intressera sig för och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskap- och teknologifostring. Detta nås genom att uppmuntra lärare från småbarnsfostran till högskolor till livslånga studier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

LUMA-center Finland -nätverket består av 13 LUMA-center

Det riksomfattande LUMA-center Finland-nätverket består av 13 aktiva LUMA-center. LUMA-center Finland stärker och utvecklar deras samarbete. Regionella LUMA-center fungerar i samband med finska universitet eller universitetscenter.

13 regionella LUMA-center

 1. Skolresurs (Åbo akademi, koordinerar den svenskspråkiga verksamheten av nätverket)
 2. Aalto-universitetet Junior
 3. Vetenskapfostran vid Helsingfors universitet
 4. LUMA-center Lappland (Lapplands universitet)
 5. LUMA-center Päijänne-Tavastland (Lahtis Universitetscampus)
 6. Junior University (LUT-universitet + LAB-yrkeshögskolan)
 7. LUMA-centret i Mellersta Finland (Jyväskylä universitet)
 8. LUMA-centret vid Östra Finlands universitet
 9. Mellersta Österbottens LUMA-center (Karleby universitetscenter Chydenius)
 10. Sydvästra Finlands LUMA-center (Åbo universitet)
 11. Tammerfors universitets Juniversity
 12. Uleåborgs universitets LUMA-center
 13. Österbottens LUMA-center (Vasa universitet)

Åtgärdsrapport

Läs mer om LUMA-center Finland-nätverkets verksamhet från vår åtgärdsrapport.

Forskningbaserat pedagogiska innovationer för undervisningen 

Det huvudsakliga syftet med LUMA-center Finland-nätverket är att forskningsbaserat och i enlighet med forskningsstrategin utveckla pedagogiska innovationer för undervisningen i matematik, naturvetenskaper och omgivningslära samt teknologi.

Forskningen stöder sig i stor utsträckning på iterativ metodologi inom designbaserad forskning (design-based research, DBR), eftersom den förutom ny teorikunskap också ger upphov till nya användbara lösningar för den dagliga verksamheten, såsom lärmiljöer, verksamhetskoncept, pedagogiska angreppssätt och material. Utgående från den teoretiska forskningskunskapen kan man vidareutveckla de nuvarande arbetsmetoderna och utforma nya.

Se Riktlinjer för LUMA-center Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet (PDF).

Glädjen av gemensamt lärande utgör kärnan i StarT-verksamheten

Den tvärvetenskapliga och gemenskapsbaserade StarT-verksamheten stöder inlärningsgemenskaper från småbarnspedagogiken till andra stadiet i undervisningen inom mångvetenskapliga lärområden, temastudier och mångsidiga kompetenser i enlighet med läroplanen. Glädjen av gemensamt lärande utgör kärnan i StarT-verksamheten.
Mångvetenskapliga projekt genomförs av barn och unga som får möjlighet att lysa som stora stjärnor. Projektbaserat lärande kan i enlighet med StarT-konceptet tillämpas också i klubbar eller hemma.

Det gemenskapsbaserade och populära StarT-programmet lanserades 2016 som ett gemensamt projekt till ära för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Under jubileumsåret var republikens president Sauli Niinistö programmets beskyddare. Hittills har programmet lanserats i över femtio länder.

LUMATIKKA-fortbildning – mot elevcentrerad och engagerande matematikundervisning

 Syftet med programmet var att stödja lärarna i utvecklandet av sin undervisning med hjälp av den senaste forskningen inom området. Inom ramen för programmet utvecklades ett nätbaserat utbildningsprogram på 15 studiepoäng för lärarna på varje utbildningsstadium. Det fanns också ett behov av att med hjälp av öppna och avgiftsfria nätkurser sprida elevcentrerade, aktiverande och konkreta undervisningsmetoder som kan väcka och öka finländska barn och ungas intresse för matematik. I utvecklingsfasen erbjöds det även närstudieträffar i anslutning till distansstudierna.
Kurserna inom utbildningsprogrammet har varit omtycka och populära, och bland de mestadels finländska deltagarna har det även funnits lärare från andra europeiska länder. Utbildningen kring matematikundervisning har framför allt svarat på fortbildningsbehovet som personalen inom småbarnspedagogiken gett uttryck för.

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram som finansieras av Utbildningsstyrelsen och koordineras av LUMA-center Finland-nätverket. Programmet riktar sig till lärare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasie- och yrkesutbildning, som i sitt arbete undervisar i matematik. Programmet genomförs både på finska och på svenska av sju universitet och yrkeshögskolor under perioden 2018–2022.

Målgrupper uppnådda 2014-2018 (uppskattning)

Målgrupp

Aktiviteter

Online kommunikation

Totalt

Personal vid fostran och undervisning

35 000

350 000

385 000

Barn och ungdomar med sina familjer

250 000

500 000

750 000

Andra

5 000

50 000

55 000

Totalt

290 000

900 000

1 190 000

ca. 2 % internationellt

Bakgrundet av LUMA-center Finland

Enligt den internationella PISA-bedömningen kan finska unga bra naturvetenskaper och matematik, men är inte intresserade av att studera dem. Få unga vet om vilka möjligheter studier i matematik, naturvetenskaper och teknologi erbjuder i arbetslivet och i finska innovationer. Det finns även ett behov att öka lärarnas vetenskaps- och arbetslivskännedom.

Vetenskaps- och teknologifostran har befrämjats genom LUMA-verksamhet sedan 1996. Sk. LUMA-projektet var Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för undervisning av matematik och naturvetenskaper åren 1996-2002. Riksomfattande LUMA-centret grundades 9.12.2003 i förbindelse med Helsingfors universitet för att fortsätta verksamheten. Ett av målen med att effektiverera LUMA-verksamheten var att befrämja undervisningen av teknologi och naturvetenskaper i hela Finland. För att nå målet har grundandet av nya LUMA-center i förbindelse med olika universitet runt om i Finland understötts. Sedan 2007 har det grundats tio nya LUMA-center.

LUMA-center Finland valdes 8.11.2013 som takorganisation för finska universitets LUMA-center.