Naturvetenskaper på bred front – svenskspråkig verksamhet i LUMA

Skolresurs mål är att erbjuda fortbildningar och aktiviteter jämlikt över hela Svenskfinland. Svenskfinland är dock en region som geografiskt är ganska splittrad, vilket gör att uppdraget ibland är ganska utmanande. En av de många fördelarna med LUMA-center Finland-nätverket är kontakterna till de andra LUMA-centren, som finns i koppling till alla finländska universitet. För Skolresurs ger nätverket möjligheten att erbjuda svenskspråkiga LUMA-aktiviteter i regioner där vi saknar egen representation.

En av aktiviteterna är Barnens Akademi, inom vilken olika vetenskapliga verkstäder erbjuds barn och unga i åldern 7–12 år. Projektet utförs nu för tredje gången tillsammans med Helsingfors och Aalto universitetens LUMA-center (Tiedekasvatuskeskus och Aalto Junior). Under denna tredje omgång ordnas Barnens Akademi också för första gången i Vasa och en

Bild från Mirakelattraktioner 23.9.2023 vid Aalto-universitetet. Bild: Annika Norrgård

Verkstäderna behandlar teman såsom mirakelattraktioner, konst med kemi, gaser och att framställa plast av mjölk. Responsen har varit väldigt positiv, bland annat följande kommentarer har kommit efter verkstäderna; ”En strålande idé, ett underbart sätt att bekanta sig med universiteten” och ”Det var helt fantastiskt att mitt barn fick ta del av era verkstäder, det väckte och förstärkte den lilla vetenskapsmänniskan.

Deltagandet i Barnens Akademi är kostnadsfritt för deltagaren och den finansieras av Svenska folkskolans vänner.

Till helt andra sfärer kommer man i samarbetsprojektet ESERO-Finland. ESERO, som kommer av European Space Education Resource Office, är Europeiska rymdorganisationens (ESA) viktigaste kanal för att stödja skolor och andra aktörer inom undervisningssektorn i Europa. I ESERO-Finland-projektet ingår lärarfortbildning, evenemang med syfte att sprida kunskap om rymden samt material och utmaningar med rymdtema för hem och skola.

Skolresurs har lång erfarenhet av ESERO-aktiviteter, tidigare via Nordic ESERO och senare ESERO Finland, då det nationella nätverket grundades. De senaste åren har Skolresurs i samarbete med Österbottens LUMA-center bland annat åkt runt till skolor och låtit eleverna plocka isär, undersöka och skruva ihop modellsatelliter och varit med i arrangerandet av CanSat-tävlingen i Vasa, också där tillsammans med det lokala LUMA-centret. Lärarfortbildning har i sin tur ordnats runtom Svenskfinland, i samarbete med bland annat Sydvästra Finlands och Österbottens LUMA-center.

Bild från CanSat 30.3.2023 vid Österbottens LUMA-center. Bild: Jan Holmgård

Planeten och vi är en alldeles ny fortbildningssatsning med geologi som centralt tema. Lärarfortbildningen har två fristående delar, Geologi nära skolan och Klimatförändringens geologi. Fortbildningen har börjat i oktober och det är möjligt att delta i Helsingfors, Åbo eller Vasa.

Geologi nära skolan behandlar de lokala bergarternas och markformationernas ursprung samt den geologiska tidsskalan. Deltagarna funderar även tillsammans på hur geologin ser ut strax utanför dörren. Klimatförändringens geologi handlar om människans påverkan på planeten, och hur geologi hjälper oss förstå både orsakerna till klimatets förändringar och möjliga lösningar inom energi och industri. Aktuella frågor inom industri och samhället behandlas från de olika regionernas synvinklar: hur blev det med geotermisk energi i huvudstadsregionen, varför finns det ett uppsving för batteriteknologi just i Österbotten, och hur säkert är det egentligen att lagra kärnavfall i berggrunden i Olkiluoto?

Utbildare Anna Saukko och planerare Christian Ahläng konstaterar att man hittar mycket intressant geologi också i stadsmiljö. Bild: Linda Karvonen

I Helsingfors ordnas fortbildningen i samarbete med Geopiste i Helsingfors och i Vasa med LUMA-center Österbotten. Den finansieras av K. H. Renlunds stiftelse och är avgiftsfri för deltagaren.

Förutom dessa aktiviteter sker mycket samarbete t.ex. i koppling till LUMATIKKA+ som är en UBS-finansierad lärarfortbildning i matematik för alla stadier som för tillfället är i planeringsstadierna och kommer att starta upp våren 2024.

Den gemensamma nämnaren för all verksamhet är att inspirera och sprida intresset för naturvetenskaper, matematik och teknik i samhället. Med hjälp av goda samarbetspartners och kunniga fortbildare är det möjligt att på bred front nå barn, unga och lärare i Svenskfinland.

Läs mer om vår verksamhet på Skolresurs hemsida.