Riksomfattande LUMA-dagarna 2021

LUMA-center Finland-nätverket ordnar de 16:e riksomfattande LUMA-dagarna* virtuellt 8.–10.6.2021. Temat för evenemanget är “Inspirera till lärande med hjälp av teknologi”. LUMA-dagarna är en unik möjlighet att träffa kolleger från hela Finland, inspireras och ta del av ny kunskap. I vanlig ordning är evenemanget avgiftsfritt för deltagarna.

Programmet omfattar alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till gymnasiet och yrkesutbildningen – och dessutom är antalet svenska sessioner större än någonsin tidigare. I samband med LUMA-dagarna ordnas även den internationella LUMAT-forskningskon­fer­ensen (på engelska) och StarT-galan (på finska).

Programmet

9.6. Onsdag

Välkomstord
direktör Maija Aksela och styrelseordförande Jan Lundell, LUMA-center Finland

Hälsning
undervisningsråd Marjo Vesalainen, Högskoleenhet, Utbildnings- och kulturministeriet

Musik
Haukilahden lukio

Hälsning
vicerektor Petri Suomala, Aalto-universitetet

Musik
Haukilahden lukio

LUMAT-initiering (på engelska)
Maija Aksela & universitetslektor Veli-Matti Vesterinen


Engaging secondary students in science learning through emphasising the use of scientific and engineering practices in Finnish science classrooms
Jari Lavonen,

professor i kemi- och fysik-undervisning, Helsingfors universitet

Föreläsningens abstrakt finns på LUMAT-symposiets sidor.


11.00-12.00 Lunch

Virtuaalinen tiedekasvatus
LUMA Science Helsinki, Helsingin yliopiston tiedekasvatus
Tule tutustumaan Helsingin yliopiston tiedekasvatukseen kemian ja ohjelmoinnin työpajoissa. Tarjoamme lisäksi ideoita myös matematiikan, fysiikan ja maantieteen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, keskustelua monitieteisestä tiedekasvatuksesta ja kerromme, miten TikTok toimii kemian opetuksen tukena.

Epicollect5 maantieteen opetuksen tukena
Päijät-Hämeen LUMA-keskus
Paikkatieto maantieteen opetuksessa: aineiston kerääminen ja analysointi mobiililaitteilla.

Tiede- ja teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa
Tampereen yliopiston Juniversity
Miten ja miksi tiede- ja teknologiakasvatus tulisi aloittaa jo varhaisessa vaiheessa? Tervetuloa kuulemaan asiantuntijapaneelia, keskustelemaan sekä saamaan käytännön ideoita ja tukea omaan työhön.

Nanokoulu
Keski-Suomen LUMA-keskus
Nanotiede opetuksessa: uutta tutkimusta ja teknologiaa yläkoulusta lukioon! Tervetuloa kaksikieliseen (FI & EN) työpajaan, jossa nanotieteiden ja teknologian opetuksen tutkijat ohjaavat keveillä välineillä onnistuvia kokeita sekä esim. 3D-tulostus- ja mallinnusteknologian hyödyntämistä nanotieteiden opetuksessa. Työpajan anti sopii esimerkiksi yläkoulun ja 2. asteen monialaiseen luonnontieteiden ja teknologian opetukseen.

Bedömningsmatriser som stöd för slutbedömning i fysik, kemi och biologi
Åbo Akademi
Skolresurs har skapat lärandematriser utgående från de nationella bedömningskriterierna för laborativt arbete inom naturvetenskap. Lärandematriserna kan användas för formativ bedömning (självvärdering och kamratrespons) men även för summativ bedömning. Lärandematriserna är uppgjorda enligt de nya kriterierna för vitsorden 7, 8 och 9. Det är möjligt att med små förändringar utöka kraven så att även vitsordet 5 omfattas. I denna workshop får deltagarna skapa skräddarsydda lärandematriser för sådana laborationer som är meningsfulla för den enskilda deltagaren, och som kommande läsår används som en grund för en mångsidig bedömningen. Workshopen är lämplig för lärare i fysik, kemi, geografi och biologi för åk 7-9 men även gymnasielärare är välkomna eftersom arbetssättet med fördel även kan användas i gymnasiet.

Tutkien kohti joustavuutta yläkoulussa ja lukiossa
JoMa-hanke
Joustavaan matematiikkaan (JoMa) -verkkokoulutuksissa on tarjolla yli sata joustavuustehtävää eri aihealueista. Niiden tarkoitus on auttaa oppilaita näkemään matematiikka uudessa valossa ja siten mahdollistaa oppimiskulttuurin muutos. Työpajassa maistetaan joustavuustehtäviä ja pohditaan niiden käyttöön liittyviä hyötyjä ja haasteita. Kuinka realistista tällaisten työkalujen avulla on pyristellä irti vastauskeskeisestä oppimiskulttuurista ja luoda pohjaa turvalliselle, mutta kriittiselle yhdessä ajattelulle, jossa oppilaat haluavat olla osallisena?


14.00 – 14.30 Kaffepaus, möjlighet att delta i kafferumsdiskussionen

Galan är StarT-säsongens höjdpunkt. International LUMA StarT Award- och International LUMA StarT Education Award-prisen delas ut. Varje lärandegemenskap som har avancerat till galan belönas med diplom.


10.6.Torsdag

Lansering av de nya riktlinjerna
Maija Aksela & Jan Lundell


Till vad behövs LUMA-strategin?
Moderator Bengt-Johan Skrifvars, Skolresurs, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

Puhujat julkistetaan myöhemmin.


Opportunities and Possibilities for learning Science and Mathematics in the Context of Modern Technology: Interrogating the South African Education sector
Dr Angela James
Academic Leader on Community Engagement, Senior Lecturer on Science Education
School of Education; College of Humanities, University of KwaZulu-Natal

Föreläsningens abstrakt finns på LUMAT-symposiets sidor.


11.30 – 12.30 Lunch

Miten tietokone laskee ja ”ymmärtää”?
LUMA-keskus Saimaa
Tietoiskuja ja tehtäväideoita binäärimatematiikasta, logiikasta, algoritmisesta ajattelusta ja älykkäästä laskennasta. Ideat sovellettavissa vaikkapa matematiikan ja ohjelmoinnin opetuksessa.

Robotiikka ja Spheron alkeet alakoulun opetuksessa
LUMA-keskus Pohjanmaa
Yleiskatsaus robotiikkaan ja Case-esimerkkejä Sphero-robottipallojen käytöstä alakoulun opetuksessa. Suoria ideoita omaan opetukseen sekä mahdollisuuksia robottipallojen lainaamiseen.

Saamelainen duodji-ajattelu ja 3D-tulostus
LUMA-keskus Lappi
Tutustu saamelaiseen käsityöajatteluun sekä sen mukaiseen käsitöiden suunnitteluun 3D-tulostuksen avulla. Kuinka hyvin 3D-tulostus sopii duodji-ajatteluun?

Matemaattinen mallintaminen ja numeerinen analyysi hauskasti
Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
Löyhästi totuuteen perustuvan pajan pääosassa koronavirus, joka seikkailee jättäen jälkeensä matematiikkaa. Matematiikkaa ja biologiaa yhdistävä paja tarjoaa esimerkkejä matemaattisen mallinnuksen ja numeerisen analyysin elävöittämisestä. Esittelyssä myös meiltä maksutta lainattavat välineet ja tarjoamamme työpajat aiheen ympäriltä.

Stabil plattform för rymdrelaterad undervisning
Åbo Akademi
Den europeiska rymdorganisationen ESA är måna om att rymden har rum i klassrummen. Resurser, som bland annat material och kurser, kanaliseras via projektet ESERO, The European Space Education Resource Office. Tidigare har, först svenskfinland och senare hela Finland, varit en del av Nordic ESERO. Från och med 2021 har vi i Finland egna ben att stå på i ESERO Finland. Genom dina frågor kan vi utveckla vidare!

Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen teknologiaa hyödyntämällä
JoMa-hanke
Mikä on tutkimuksen perusteella mielekästä teknologian pedagogista hyödyntämistä matematiikassa? Työpajassa esitellään teknologian hyödyntämisen pedagoginen kartta ja kokeillaan itse joustavan matemaattisen ajattelun kehittämiseen tähtääviä aktiviteetteja. Mitä hyötyä oppimisen kannalta on tehdä matemaattista taidetta GeoGebralla? Milloin teknologian hyödyntäminen on pedagogisesti perusteltua – ja milloin ei? Työpaja perustuu Joustavaan matematiikkaan (JoMa) -verkkokoulutuksen yläkoulun ja lukion kurssien yhteen seitsemästä miniteemasta “Teknologian hyödyntäminen”. Työpaja voi olla hyödyllinen myös matematiikasta kiinnostuneille luokanopettajille.


14.00 – 14.30 Kaffepaus, möjlighet att delta i kafferumsdiskussionen


Tarinoita kybernuotiolla – tarinallisuuden hyödyntäminen kyberturvallisuuden opetuksessa eri kouluasteilla
Oulun yliopiston LUMA-keskus
Ihmisten oikeanlainen käyttäytyminen ja erilaisten uhkien ja skenaarioiden tunnistaminen on keskeisessä roolissa kyberturvallisuuden kansalaistaidoissa. Käyttäytymiseen ja erityisesti väärään toimintaan liittyviä uhkia ja seurauksia on puolestaan kautta aikain opetettu tarinoiden muodossa. Työpajassa pohditaankin, että miten voimme hyödyntää tarinallisuutta kyberturvallisuuden opetuksessa eri kouluasteilla ja minkälaista tukea opettajille voisi ja pitäisi tarjota.

Monialaisuus ja STEAM-opetus
Aalto-Yliopisto Junior
Miten monialaisuus ja STEAM saadaan toimimaan käytännön tasolla? Aalto-yliopisto Juniorin työpaja sukeltaa konkreettisiin malleihin, joiden avulla voidaan yhdistellä tiedettä, taidetta, teknologiaa ja muotoilua.Lopuksi taitellaan itse insinöörin origameja.

Escape from lockdown (på svenska)
Åbo Akademi
Denna workshop kräver att du lämnar ditt hem och beger dig in till centrum av din ort för att tillsammans med medspelare på andra orter lösa en matematisk-naturvetenskaplig gåta. Samtidigt får du kanske idéer för hur friluftsaktiviteter kan kombineras med matematik och naturvetenskap, och vem vet, kanske du träffar på någon ämneskollega IRL längs vägen. Mobiltelefon med hörlurar och Zoom-appen behövs

Ympäristön äänien havainnointia ja tulkintaa uuden teknologian avulla.
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

Tutustutaan ympäristön eliöiden ääniä passiivisesti tallentaviin tallentimiin, äänien automaattiseen tunnistamiseen sekä havaintojen jakamiseen. Esitellään kokemuksia ja työtapaidea opetuskäyttöön.

Kerro, kerro kuvastin! – Geometrian työpaja
Lounais-Suomen LUMA-keskus
Vääristyneiden kuvien taikaa: Työpajassa perehdytään kuvamuotoiseen salakirjoitukseen, jonka purkuavaimena toimii lieriönmuotoinen peili. Pajassa opitaan, kuinka salattu kuva tehdään itse piirtämällä tai muokkaamalla tavallisesta kuvasta (maksuttoman) kuvankäsittelyohjelman avulla. Samalla tutustutaan ilmiön taustalla olevaan geometriseen muunnokseen. Työpajasta opittua sisältöä voi soveltaen käyttää geometrian opetuksessa millä tahansa asteella alakoulun ylemmiltä luokilta aina lukioon saakka.


Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa matikkalasit silmillä – JoMan Pikkumatikasta vinkkejä
JoMa-hanke
Matemaattinen havainnointi ”matikkalaseilla” on uuden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa keskeisessä roolissa. Miten saada lapset näkemään lukumääriä, laskettavaa ja muuta matematiikkaa esiopetuksen leikeissä ja tilanteissa? Kuinka viritellään lukumääräsyöttejä? Mistä itselle ja työkaverille laskulasit? Kuinka tuunata laskulaseista matikkalasit? Työpaja perustuu Joustavaan Matematiikkaan (JoMa)-täydennyskoulutuksen Pikkumatikka-kursseihin ja on tarkoitettu esiopetuksen ammattilaisille ja se auttaa kaksivuotisen esiopetuksen matematiikan osa-alueeseen perehtymisessä.


Direktör Maija Aksela, LUMA-center Finland

I målgruppen för evenemanget ingår

  • alla lärare på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till universitetsnivån, som undervisar i matematik, naturvetenskaper (miljö- och naturkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi), informationsteknik och teknologi
  • de som studerar till barnträdgårdslärare, klasslärare eller ämneslärare i de ovannämnda ämnena
  • lärarutbildare för naturvetenskapliga och matematiska ämnen samt undervisningsforskare och -utvecklare runt om i Finland
  • LUMA-center Finlands samarbetspartner i näringslivet och utbildningsförvaltningen samt i lärarföreningar och andra föreningar osv.
  • LUMA-center Finlands medarbetare runt om i landet.