Tietosuojaseloste: Kehittämistutkimus: ZAU-virtuaalikerhot

HELSINGIN YLIOPISTO
TIETOSUOJAILMOITUS
TIETEELLISEN TUTKIMUKSENTIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
12–14 artiklat
Laatimispäivä: 11.11.2020

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Kehittämistutkimus: ZAU-virtuaalikerhot -tutkimuksessa

Kehittämistutkimus: ZAU-virtuaalikerhot -tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

 1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

  Helsingin yliopisto
  Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

 2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija

  Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:
  Nimi: Maija Aksela
  Tiedekunta/osasto/yksikkö: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kemian osasto, kemian opettajankoulutusyksikkö
  Osoite: PL 55 00014, Helsingin yliopisto
  Puhelinnumero: 0505141450
  Sähköpostiosoite: maija.aksela(at)helsinki.fi

 3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

  Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

 4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  ZAU-virtuaalikerho on osa Zonta-järjestön ja tiede-ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston ZAU-hanketta, joka järjestää lapsille suunnattua kerhotoimintaa. Samalla ZAU-virtuaalikerho on myös osa laajempaa LUMA-keskus Suomen virtuaalisen kerhokokonaisuuden kehittämishanketta. Kehittämistutkimus: ZAU-virtuaalikerhot -tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tutkimusmateriaalia LUMA-keskus Suomen virtuaalisen kerhotoiminnan kehittämiseksi.

  Tutkimusaineisto anonymisoidaan aineiston käsittelyä varten, eli kaikki henkilötiedot poistetaan tutkimusaineistosta.

 5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

  Tutkimusaineisto sisältää osallistujan vanhemman nimen ja sähköpostiosoitteen. Alustalle tuotettu materiaali, kuten kommentit ja kysymykset on yhdistettävissä edellä mainittuihin henkilötietoihin. Lasten kommentteja tai leirillä esitettyjä kysymyksiä leirillä käytettävissä medioissa, kuten Whatsappissa, saatetaan käyttää tutkimusmateriaalina. Tällöin tutkimusmateriaali saattaa sisältää nimen tai puhelinnumeron. Tutkimustaineistoa saatetaan kerätä myös erillisen kyselyn kautta. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

 6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

  Osallistujan nimi ja sähköposti-osoite annetaan kerhoon ilmoittautuessa ja Helsingin yliopiston MOOC-alustalle kirjauduttaessa.

 7. Arkaluonteiset henkilötiedot

  Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

 8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella: yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

  Mikä oikeutettu etu on kyseessä: Jos henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, tutkittavalla on koska tahansa oikeusperuuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 9. Tietojen vastaanottajat

  Tietoja ei luovuteta HY:n tutkimusryhmän ulkopuolelle. 

 10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 11. Automatisoitu päätöksenteko

  Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

 12. Henkilötietojen suojaus

  Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja.

  Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta.

 13. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa

  Henkilötiedot tyhjennetään Helsingin yliopiston MOOC-alustalta ja tutkimusaineisto anonymisoidaan viimeistään 31.5.2021.

 14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

  Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetusten vaatimusten mukaisesti ilman suoria tunnistetietoja. 

  Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin. Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttöon yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä tutkimusaineistosta. Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta).

  Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan: Tutkimusaineiston säilytyksestä vastaa porf. Maija Aksela. Aineistoa säilytetään vuoden 2021 loppuun. 

 15. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen

  Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 2 mainittu henkilö.

  Rekisteröidyn oikeudet
  Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

  Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

  Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

  Oikeuksien soveltuminen
  Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja(tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

  Oikeuksista poikkeaminen
  Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

  Valitusoikeus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Yhteystiedot:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  Postiosoite: PL 800,00521 Helsinki
  Vaihde: 029 56 66700
  Faksi: 029 56 66735
  Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi