ZAU-kerhot

Ajankohtaista

Haku syksyllä 2021 järjestettäville kerhoille on käynnissä! Haluaisitko ilmaisen ZAU-kerhon esimerkiksi koulullesi? Hae mukaan syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Toivo kerhoa täällä tai hae kerhon ohjaajaksi täällä.


ZAU-kerhot

ZAU-kerhoissa pyritään herättämään alakouluikäisten ja erityisesti 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan heidän tärkeiksi kokemiensa aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla.

Ilmiöpohjaisen oppimisen teemoja ZAU-kerhoissa on viisi:

• Ruokaa ja reaktioita
• Ympäröivä ympäristö 
• Taidetta tieteestä ja tiedettä taiteesta
• Tähdet ja avaruus
• Robotiikka ja digitalisaatio.

Kerhoihin valitut ohjaajat vastaavat kerhojensa suunnittelusta ja tarkemmista sisällöistä. Heidät koulutetaan tehtäviinsä Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjaamisen MOOC-kurssilla, jolle on rakennettu oma erillinen ZAU-kerhomoduulinsa. Sinne on koottu valmiita materiaaleja kerhojen suunnittelun tueksi ja inspiraation lähteeksi. Ohjaajat saavat halutessaan keskittyä kerhonsa sisällöissä yhden teeman ympärille tai yhdistellä kerhoon osia ja aktiviteetteja useampaan teemaan liittyen. 

ZAU-hankkeessa tavoitteena on järjestää 100 kerhoa ja tavoittaa 1000 kerholaista ympäri Suomen. ZAU-kerhoja järjestetään myös virtuaalisesti. Tutustu virtuaalisiin ZAU-kerhomateriaaleihin täällä!

ZAU-kerhot voidaan järjestää esimerkiksi koulussa, kirjastossa tai päiväkodissa. Kerhon järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat toivoa tiloihinsa pidettäväksi kerhoa erillisen lomakkeen avulla (ks. Hae mukaan näin). Kerhoa toivovan tahon tehtävänä on tarjota kerholle tila, hankkia kerhoon osallistujat ja tarvittavat vakuutukset, sekä mahdollisesti tarjota kerhon käyttöön materiaaleja kuten piirustusvälineitä. Muut kerhokulut katetaan Zonta-järjestön varainkeruun tuotoilla. Toivottavaa olisi myös, että joku kerhon järjestävän tahon edustaja, kuten koulussa luokanopettaja, osallistuisi kerhoon ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäisi jatkossa kerhossa kohtaamiaan uusia opetusmenetelmiä ja aktiviteetteja.

Vaikka kerhot on suunnattu erityisesti tytöille ja niissä korostetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä tyttöjen ja naisten aseman parantamista, ovat pojatkin lämpimästi tervetulleita näiden innostavien ja uutta luovien ZAU-kerhojen toimintaan. Samoin tarvitsemme tyttöjen valintojen tukemiseen ja esimerkeiksi niin isiä kuin äitejäkin, naisia ja miehiä.

Myös perheitä kannustetaan toimintaan mukaan – äidit, isät, isovanhemmat ja sukulaiset voivat tulla kerholaisen mukaan tai tehdä tehtäviä yhdessä kotona, tuloksia kuvaten, videoiden ja verkossa jakaen. Lisäksi Zonta-järjestön jäsenet voivat toimia kerhoissa roolimalleina, kerhokummeina ja mentoreina. 

Hankkeessa on tavoitteena myös kehittää tutkimusperustaisesti uusi malli yhteisölliseen perhetiedekasvatukseen, joka innostaa erityisesti tyttöjä LUMA-aineiden opiskeluun.

LUMA-keskus Suomi tulee alkuvuodesta 2019 alkaen markkinoimaan ZAU-kerhojen järjestämisen mahdollisuutta peruskouluille, mutta myös muille yhteisöille, kuten nuorisotaloille ja kirjastoille. LUMA-keskus Suomi välittää näihin kerhoihin ohjaajiksi tehtävään perehdytyksen saaneita henkilöitä, mm. korkeakouluopiskelijoita.

Hae mukaan nyt

1. Työskenteletkö esimerkiksi koulussa ja haluaisit ilmaisen ZAU-kerhon koulullesi?
   
 LUMA-keskus Suomi rekrytoi kerhoihin ohjaajiksi korkeakouluopiskelijoita, teidän tulee vain         tarjota kerholle tilat ja etsiä siihen osallistujat. 

Toivo kerhoa täällä.

2. Oletko korkeakouluopiskelija, opettaja tai muuten kiinnostunut ohjaamaan ZAU-kerhoa?
Suorita kaikille avoin Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen MOOC-kurssi (2 op) ja sinne rakennettu ZAU-kerhomoduuli

sekä

täytä ZAU-kerhojen ohjaajahakemus täällä.

Haku syyslukukauden 2021 aikana järjestettäville kerhoille on käynnissä! Hae mukaan syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Hankkeesta

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vuosina 2018–2021.  

Zonta-järjestö haluaa 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi nostaa esiin järjestön perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Suomessa tytöt menestyvät koulussa hyvin, mutta ainevalinnoissa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita vierastetaan edelleen. Näin tytöt sulkevat pois monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa koulutietään. Suomessa ammatit jakaantuvat edelleen selkeästi naisten ammatteihin ja miesvaltaisiin ammatteihin, eikä palkkaus naisten ja miesten välillä ole tasa-arvoinen. 

ZAU-hankkeella halutaan korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tarvetta ja haastaa niin miehet kuin naiset, isät ja äidit, tukemaan työtä tyttöjen rohkaisemiseksi aina varhaiskasvatuksesta korkeampiin koulutusasteisiin ja auttaa tyttöjä uskomaan omiin kykyihinsä sekä valitsemaan ja harrastamaan myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

Zonta-järjestö kerää ZAU-kampanjassaan varoja, joilla LUMA-keskus Suomi organisoi ZAU-kerhoja. Zonta-järjestön keräämillä varoilla tuetaan kerhojen toteuttamista; kerhojen ohjaajat saavat tehtävästä palkkion.

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja

LUMA-keskus Suomi -verkoston johtaja, professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto

Hankkeen koordinaattori

Iisa Rautiainen, Helsingin yliopisto