Myrkyllisyyden luokitus

Meidän piti lukiossa tehdä etanolista essee. Kirjoitin: ”Etanoli eli etyylialkoholi on herkästi syttyvä, väritön, biohajoava, myrkytön primäärinen alkoholi.” Nähdessään sanan ”myrkytön” opettaja sanoi: ”Hirveä virhe! Etanoli on tappavan myrkyllinen.” Onko asia todella noin? Mielestäni aineen myrkyllisyys riippuu paljon siitä, millaisesta määrästä on kyse. Jos etanoli on myrkyllistä vain sen takia, että sitä liikaa nauttiessaan voi kuolla, silloin kaurapuurokin on myrkyllistä. Jos puuroa nimittäin syö liikaa, voi kuolla mahan repeämiseen.

Kemikaalien (kemiallisten aineiden, kuten etanoli) luokitus perustuu kemikaalin sisäisiin ominaisuuksiin. Kemikaalilain 11 §:n mukaisesti terveydelle vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka elimistöön joutuessaan voi aiheuttaa kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä määränä haittaa ihmisen terveydelle.

Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka ympäristöön joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä haittaa elolliselle luonnolle. Palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Tarkemmat perusteet näille ”vaarallisuuksille” löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksesta kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001, liite 1).

Kemikaalilainsäädännön mukaisissa niin sanotuissa aineluetteloissa (CLP-asetuksen EY N:o 1272/2008 liitteen VI osa 3) annetaan tietyille vaarallisille aineille EU-tasolla yhdenmukaistetut eli harmonisoidut luokitukset ja merkinnät. Se tarkoittaa, että aineluettelossa olevan aineen vaaraominaisuudet on selvitetty ja että luokitusta on noudatettava.

Aineluettelon mukaan etanoli eli etyylialkoholi luokitellaan väistyvän lainsäädännön (STM:n asetus 807/2001) mukaan helposti syttyväksi. CLP-asetuksen mukainen luokitus on ”syttyvä neste, kategoria 2”. Etanolia ei ole luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi. Aineiden luokituskriteerit esimerkiksi välittömän myrkyllisyyden osalta esitellään Tukesin neuvontapalvelun sivuilla väistyvän luokituksen ja CLP-asetuksen mukaan.

Kemikaalin varoitusetiketissä tai pakkauksessa ei saa käyttää sellaisia ilmauksia kuin ”myrkytön”, ”vaaraton”, ”ympäristöystävällinen”, ”ekologinen” tai muita lausekkeita, jotka antavat ymmärtää, että aine tai seos ei ole vaarallinen (CLP-asetus, artikla 25: 4.).

Kirsi Myöhänen, ylitarkastaja
Teollisuus- ja kuluttajakemikaalit, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail