Matematiikan opettajankoulutus ei nykyisellään anna uusille opettajille kaikkia tarvittavia valmiuksia koulussa toimimiseen

FM Mika Koposen väitöstutkimuksessa ”Investigating Mathematical Knowledge for Teaching and Mathematics Teacher Education (Matematiikan opettajankoulutus opettajantiedon näkökulmasta tarkasteltuna)” selvitetään matematiikanopettajien, opettajankouluttajien sekä maisterivaiheen opettajaopiskelijoiden näkemyksiä matematiikan opettamiseen tarvittavasta tietoperustasta. Tulokset osoittavat, että matematiikan opettajankoulutuksen sisällöt eivät anna riittävän kattavaa osaamista opettajan työtä varten, ja erityisesti työuransa alussa matematiikan opettajat kohtaavat tilanteita, joihin he eivät ole koulutuksessaan saaneet riittäviä valmiuksia.

Opettajankoulutuksen sisällöt koetaan liian teoreettisina tai pirstaleisina, ja yliopistomatematiikka saattaa näyttäytyä koulumatematiikasta irrallisena kokonaisuutena. Ratkaisuksi tutkimustuloksena saatuun ongelmaan Koponen pohtii opettajankoulutuksen kehittämistä ainelaitosten, opettajankoulutuslaitosten ja harjoittelukoulujen entistä tiiviimmän opetussuunnitelmayhteistyön kautta. Tutkimuksen tulosten mukaan sopivan opetusmenetelmän valinta ja erilaisten oppimistapojen tukeminen ovat sellaista osaamista, joka auttaa luomaan siltoja matemaattisen ja pedagogisen tiedon välille ja siten rakentamaan opettajan tietoperustasta yhtenäisen. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että opettajankoulutuksen opetussisällöt vaikuttavat opettajien osaamiseen ja tällä tiedollisella osaamisella on yhteys myös lasten ja nuorten oppimistuloksiin.

Kyselytutkimukseen vastasi 79 prosenttia Itä-Suomen yliopiston matematiikan opettajankouluttajista ainelaitokselta, pedagogisista opinnoista ja opetusharjoittelusta sekä 54 prosenttia vuosina 2002-2012 Joensuusta valmistuneista matematiikanopettajista. Maisterivaiheen opettajaopiskelijoiden näkemyksiä opettamiseen tarvittavasta osaamisesta tutkittiin esseetehtävän vastausten avulla, jotka analysoitiin verkostoanalyysiä käyttäen. Verkostoanalyysi on kansainvälisesti uusi lähestymistapa analysoida opettajantietoa. Tietokoneella tapahtuvan verkostoanalyysin algoritmien avulla opettajan tietoperustan osa-alueet voidaan muodostaa aineistolähtöisesti ja yksittäisten osa-alueiden vaikutusta opettajan tietoperustan kokonaisuuteen voidaan tutkia.

Filosofian maisteri Mika Koposen didaktisen matematiikan alaan kuuluva tarkastetaan Joensuun kampuksella Aurora-talon salissa AU100 perjantaina 21.4.2017 klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii professori Markku Hannula Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta.

 

Teksti: Julia Halonen Kuva: LUMA-keskus Suomi


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail