Yhteisöllisyys keskiössä LUMA-keskus Suomen strategiassa

Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian korkeatasoinen osaaminen on Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Yliopistoilla on keskeinen rooli LUMA-aineiden osaamisen turvaamisessa. Yliopistojen yhteinen LUMA-keskus Suomi on asettanut uudessa strategiassaan vuosille 2014-2025 päämääräksi oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen korkean tason sekä osaajien riittävä määrän varmistamisen kaikkialla Suomessa, yhdessä eri tahojen kanssa.

LUMA-alojen korkeatasoinen osaaminen on Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeistä niin yhteiskunnallisen päätöksenteon kuin työelämän kannalta. Alojen osaajia tarvitaan riittävästi kaikkialla Suomessa, ja osaamisen tulisi olla sukupuolesta riippumatonta. Uusimpien tutkimustulosten valossa lasten ja nuorten LUMA-aineiden osaamista ja kiinnostusta niiden opiskelua kohtaan on tuettava entistä voimakkaammin.

Yliopistoilla on keskeinen rooli LUMA-aineiden osaamisen turvaamisessa. Taitavien ja innostavien LUMA-aineiden opettajien riittävä määrä tulee turvata. Opettajien peruskoulutuksen ja LUMA-toiminnan välille tarvitaan uusia lähestymistapoja. Samoin LUMA-aineiden opettajien mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen tulee varmistaa kaikilla koulutusasteilla. Vuorovaikutusta koulujen, korkeakoulujen, työelämän ja huoltajien välillä tulee lisätä ja kehittää.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan jatkossa lisää monipuolisia tutkimuspohjaisia, tieteellisesti korkeatasoisia tukitoimintoja, uusia lähestymistapoja ja resursseja.

LUMA-keskus Suomen ja siihen kuuluvien keskusten toiminnan päämääränä on oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen korkea taso sekä osaajien riittävä määrä kaikkialla Suomessa.

LUMA-keskus Suomen ja siihen kuuluvien keskusten tarkoituksena on

 • innostaa ja kannustaa 3–19-vuotiaita tyttöjä ja poikia matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen koko Suomessa
 • edistää lasten ja nuorten huoltajien tietoisuutta LUMA-aineiden opiskelun merkityksestä ja mahdollisuuksista työelämässä
 • tukea LUMA-aineiden tulevien opettajien, nykyisten opettajien ja opinto-ohjaajien elinikäistä oppimista ja koulutusta
 • lisätä LUMA-aineiden näkyvyyttä yhteiskunnassa median ja tapahtumien kautta
 • tukea LUMA-aineiden opetuksen, oppimisen ja oppisisältöjen tutkimusta sekä tutkimuspohjaista LUMA-aineiden opetuksen kehittämistä

LUMA-keskus Suomi toimii yhteisen, keskuksen johtokunnan vahvistaman kansallisen strategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa eri puolilla Suomea:

 • Lapsille ja nuorille järjestetään tiede- ja teknologiakerhoja, klubeja, leirejä, tapahtumapäiviä (esimerkiksi työelämäpäiviä) ja kursseja, niin fyysisesti kuin virtuaalisesti eri puolilla Suomea. Näiden toteuttamisen tueksi järjestetään ohjauskoulutusta opettajien peruskoulutuksen yhteydessä.
 • Opettajien peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen laadun edistämiseksi kehitetään erilaisia malleja. Opettajille järjestetään kansallisia koulutustapahtumia eri puolilla Suomea.
 • Opiskelua kouluissa ja kerhoissa tuetaan ja oivaltamisen iloa lisätään projektityöskentelyä tukevalla valtakunnallisella toiminnalla. Perusopetuksen kehittämistä edistetään OKM:n rahoittamalla LUMA SUOMI -kehittämis-ohjelmalla vuosina 2014–2019.
 • Tiede-/teknologialuokkia ja –laboratorioita kehitetään eri puolilla Suomea siten, että niistä muodostuu alan koulutus- ja tutkimuskeskuksia. Toimintaa laajennetaan myös niihin keskuksiin, joissa sitä ei vielä ole. Mielekkäiden opetusmenetelmien, opetusteknologioiden ja oppimisympäristöjen tutkimus-pohjaista kehittämistä edistetään. Samoin lisätään vuorovaikutusta lasten ja nuorten huoltajien sekä elinkeinoelämän kanssa.
 • Alan suomalaisen osaamisen ja sen tutkimuksen sekä opetusinnovaatioiden tunnettavuutta edistetään kansallisen LUMA.fi-verkkoportaalin, LUMA-uutiskirjeen ja LUMA-TV:n välityksellä. Kansainvälistä tunnettavuutta lisätään LUMA news -verkkolehden ja kansainvälisten tapahtumien avulla.
 • Alan tutkimuspohjaista kehittämistyötä edistetään yhteisten tapahtumien sekä tieteellisen LUMAT-julkaisun kautta.
 • Päättäjien, median ja eri sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kansallisten tavoitteiden tukemiseksi tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail