Vuoden 2015 LUMA-toimijat on valittu

Valtakunnallisilla LUMA-päivillä Joensuussa jaettiin tänään vuoden 2015 LUMA-toimija -tunnustukset henkilöille, jotka ovat aktiivisesti innostaneet lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin.

Erja KilpeläinenAnttolan koulu, Savonlinna
Liisa MäkeläMaunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Helsinki
Hannu NaumanenPielisjoen koulu, Joensuu
Tuula NikanderTurun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Turku
Riikka NurmiainenMetropolia Ammattikorkeakoulu, Espoo
Tapio PatrikainenOulun seudun ammattiopisto, Oulu
Pirjo PutilaLUMA-keskus Aalto, Espoo
Richard Raja-ahoTampereen LUMATE-keskus, Tampere
Mia SkogHöjdens skola, Raasepori
Jussi TombergLaanilan yläaste ja lukio, Oulu


Vuoden LUMA-toimijat 2015 palkitsemisperusteineen

Erja Kilpeläinen
Anttolan koulu, Savonlinna

Luokanopettaja Erja Kilpeläinen on jo yli 15 vuoden ajan aktiivisesti ohjannut lapsia liikkumaan luonnossa ja tutkimaan siellä erilaisia eliöitä ja ilmiöitä. Luonnontieteiden opettajana koulussaan hän on ennakkoluuloton, kokeilunhaluinen ja innostava, ja käyttää monipuolisia ja lapsilähtöisiä toimintatapoja. Kilpeläinen pyrkii siirtämään aktiivisen ja läheisen luontosuhteensa myös opettamilleen lapsille. Hän on vienyt koko koulun tutustumaan lähialueiden tärkeisiin ympäristökohteisiin. Hän on vuosien ajan pitänyt alakoulun oppilaille suunnattua luontokerhoa, jossa luonnon tutkimiseen on pystytty paneutumaan oppituntityöskentelyä syvällisemmin. Kilpeläinen on ohjannut eri-ikäisten oppilaidensa töitä Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailussa yli kymmenen vuoden ajan upealla menestyksellä. Viimeisin kilpailussa palkittu hänen ohjaamansa hanke on ollut Mennään metsään, jossa on huomioitu uudistuvien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti mm. luokkahuoneen ulkopuolinen opiskelu. Kilpeläinen sovelsi hankkeessa design-suuntautunutta pedagogiikkaa, jossa tärkeimpinä periaatteina ovat osallistuva oppiminen, yhteiskehittely, sekä erilaisten teknologioiden käyttö.

Liisa Mäkelä
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Helsinki

Lehtori Liisa Mäkelä on innostava ja kokenut biologian ja maantieteen opettaja, joka edistää myös muiden luonnontieteiden ja matematiikan opetusta. Hän on toiminut erittäin aktiivisesti sekä koulussaan että oman koulunsa ulkopuolella mm. BMOL ry:n eri tehtävissä, korostaen LUMA-aineiden ja kestävän kehityksen merkitystä. Mäkelälle läheisiä asioita opetuksessa ovat luontokokemukset sekä kokeellisuus ja siihen liittyvät työtavat. Hän ei vierasta uusiakaan opetusmenetelmiä, mistä on osoituksena hänen mielenkiintonsa TVT:n käyttöön ja sähköisiin oppimisympäristöihin. Mäkelä on suunnitellut ja toteuttanut koulussaan syventäviä ja soveltavia ilmiöpohjaisia kursseja biologiassa ja maantieteessä, esimerkiksi Humaanigenetiikka, Kehitysmaatutkimus ja Makromolekyylit. Hän on myös yhtenä päätoteuttajana ollut järjestämässä koulussaan Lapin kesäkoulua jo lähes parikymmentä kertaa. Viikon kestävässä leirikoulussa opiskellaan LUMA-aineita ja retkeillään luontokohteissa. Lisäksi Mäkelä on ollut toteuttamassa ja aktiivisesti vetämässä oman koulunsa kestävän kehityksen toimintaa ja siihen liittyviä teemapäiviä. Hän on toiminut aktiivisesti myös opettajien innostavana täydennyskouluttajana sekä Natura-lehden toimituskunnassa.

Hannu Naumanen
Pielisjoen koulu, Joensuu

Rehtori Hannu Naumasen johtama noin 400 oppilaan yläkoulu vastaa ajan haasteisiin kehittämällä erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä opetusta ja ympäristökasvatuksen osa-aluetta. Kouluun on mm. perustettu LUMA-luokat. Naumanen on kannustanut opettajia ja luonut mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia LUMA-aktiviteetteja yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen ja Joensuun tiedeseuran kanssa. Koulun oppilaat ovat aktiivisesti vierailleet niin Tiede- ja työelämäpäivillä kuin myös LUMA-laboratoriossa kokeellisen työskentelyn kursseilla. Koulussa on paljon myös kansainvälistä toimintaa. Naumanen on omalla positiivisella asenteellaan ja aktiivisella johtamistavallaan osoittanut, että koulun johtamisella voidaan todella kehittää koulun toimintaa.

Tuula Nikander
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Turku

Lehtori Tuula Nikander on luotsannut koulussaan kemian opetusta yli 20 vuoden ajan loistavin tuloksin. Menestystä opiskelijoille on tullut erityisesti MAOL ry:n Neljän tieteen kisoissa. Hänen opiskelijoitaan on nähty myös kemian olympialaisissa. Hän on hyvin innostunut työstään ja saa opiskelijat kiinnostumaan kemian opiskelusta. Nikander on luonut kouluunsa useita erilaisia kemian työkursseja ja tekee mielellään yhteistyötä myös muiden oppiaineiden kanssa. Kurssitarjonnassa ovat mm. elintarvikekemian ja ympäristökemian kurssit, joista jälkimmäisen osalta hän on viime aikoina tehnyt hydrogeografian ja meribiologian kurssien opettajien kanssa. Erityisen ansiokasta on Nikanderin yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hänen kursseilla vieraillaan ja tehdään töitä esimerkiksi yliopistoilla, ammattikorkeakoululla ja useissa yrityksissä. Hänen opiskelijansa paitsi pärjäävät kemian opinnoissaan myös jatkavat niitä lukion jälkeenkin.

Riikka Nurmiainen
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Espoo

Yliopettaja Riikka Nurmiainen kehittää aktiivisesti ja tunteja laskematta keinoja insinööriopiskelijoiden matematiikan oppimisen parantamiseksi. Nurmiainen tekee tiivistä yhteistyötä ammattiaineiden opettajien kanssa matematiikan opetuksen yhteensovittamiseksi ammattiaineiden opetuksen matematiikkatarpeisiin. Hän käyttää ammattiaineissa käsiteltäviä ongelmia matematiikan tehtävissä ja osoittaa matemaattisten valmiuksien tarpeellisuuden insinöörityössä. Viime aikoina Nurmiainen on ollut rakentamassa uudenlaisia opintojaksoja, joissa integroituvat LUMA-aineet, kielet ja ammattiaineet. Matematiikan opetukseen Nurmiainen on kehittänyt opiskelijalähtöisiä tapoja ja aktivoinut opiskelijat laskemaan tasaisesti koko kurssien ajan. Hän on ottanut käyttöön verkkotehtävät, joissa järjestelmä arpoo kullekin opiskelijalle hieman erilaiset tehtävät ja tarkistaa opiskelijan vastauksen oikeellisuuden. Tentit ovat jääneet hyvin pieneen rooliin. Aikuisten monimuotokoulutuksessa hän toteuttaa videoleikepohjaista matematiikan verkko-opetusta, joka mahdollistaa opetuksen yksilöllistämisen opiskelijakohtaisesti. Opiskelijat ovat ottaneet verkkotehtävät ja -opiskelun hyvin vastaan. Nurmiainen on pidetty ja arvostettu kollega, joka levittää tekemisen iloa koko oppilaitokseen.

Tapio Patrikainen
Oulun seudun ammattiopisto, Oulu

Lehtori Tapio Patrikainen kehittää aktiivisesti LUMA-aineiden opetusta ammatillisessa koulutuksessa. Hän soveltaa uutta teknologiaa ja sosiaalista mediaa opetuksessaan. Hän on myös kehittänyt innovatiivisesti työelämäyhteistyötä mm. prosessialan koulutuksessa. Patrikainen on lisännyt kestävän kehityksen tietoisuutta koko oppilaitoksessaan ja esimerkillään saanut muut sitoutumaan ja miettimään, millä tavalla kestävä kehitys ympäristön näkökulmasta on tärkeää. Hän on toiminut opettajien täydennyskouluttajana sekä ollut tekemässä oppikirjaa ammatillisen koulutuksen fysiikan ja kemian opetukseen. Oppikirjassa on keskeisesti huomioituna ympäristö ja kestävä kehitys.

Pirjo Putila
LUMA-keskus Aalto, Espoo

Projektipäällikkö Pirjo Putila on toiminut erittäin aktiivisesti Aalto-yliopiston LUMA-keskuksessa sen perustamisesta lähtien. Hän hoitaa yhteydet opettajiin, eri koululaisryhmiin ja muihin yhteistyötahoihin sekä järjestää kaiken operatiivisen käytännön toiminnan. Hän osallistui merkittävällä panoksella LUMARTS-luokan perustamiseen ja on aktiivisesti hankkinut opettajia ja laitteita sekä muutenkin myötävaikuttanut keskuksen infraan. Putilalla on pitkältä ajalta kokemusta LUMA– ja muita oppiaineita eheyttävän opetuksen kehittämisestä. Hän on omaehtoisesti ja aktiivisesti osallistunut opetusalan tapahtumiin sekä toiminut teknologiatapahtumien ja -kilpailujen järjestäjänä.

Richard Raja-aho
Tampereen LUMATE-keskus, Tampere

Richard Raja-aho toimii erittäin aktiivisesti ohjaajana LUMATE-keskuksen kerhoissa, leireillä ja muissa tapahtumissa. Hän tekee töitä sydämellään ja aina paljon enemmän kuin vain tarpeellisen tai välttämättömän. Hän käyttää paljon omaa aikaansa kehittääkseen uusia aiheita ja sisältöjä kerhoihin ja leireille sekä varmistaakseen niiden hyvän sujumisen. Hän on mukana toiminnassa rakkaudesta LUMA-toimintaan. Raja-aho saa jatkuvasti lapsilta ja nuorilta sekä heidän vanhemmiltaan erinomaista palautetta innostavuudestaan ja mukaansatempaavuudestaan.

Mia Skog
Höjdens skola, Raasepori

Mia Skog on innostava luonnontieteiden opettaja, joka on perustanut innovatiivisen Energialaboratorion Tenalan vanhaan kaupparakennukseen. Kaikki Raaseporin 5.-6.-luokkalaiset ja monet yläkoululaiset pääsevät ainakin kerran lukuvuodessa laboratorioon. Skogin järjestämien sponsoreiden avulla bussimatkat laboratorioon on saatu kouluille maksuttomiksi. Hänellä on loputon innostus kehittää omaa osaamistaan sekä keksiä uusia innostavia opiskelumateriaaleja ja -ympäristöjä. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten yhden henkilön innostus voi vaikuttaa laajasti koko kunnan alueella.

Jussi Tomberg
Laanilan yläaste ja lukio, Oulu

Maantieteen ja biologian lehtori Jussi Tomberg on yksi Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittäjäopettaja-nimikkeellä toimivista opettajista. Hän on hyvin innostunut LUMA-aineista, ja hänen innostuksensa välittyy vahvasti hänen kanssaan toimiville kollegoille sekä oppilaille, joita hän opettaa. Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus, jotka näkyvät Tombergin omassa opetuksessa, ovat asioita joiden puolesta hän puhuu myös muille. Hän jakaa tietoa avoimesti eikä pelkää ideoida uutta ja tarttua haasteisiin. Tomberg on edistänyt voimakkaasti Oulun seudun koulujen ympäristöasioita järjestämällä mm. koulutusta. Hänen koulunsa on saavuttanut kestävän Vihreä lippu -tason. Hän on myös edistänyt Oulun kaupungin sivistys – ja kulttuuripalveluiden Green Office -sertifiointia.

Tomberg on toiminut aktiivisesti lukioiden ja yliopiston välisen yhteistyön kehittämiseksi mm. Oulun yliopiston LUMA-keskuksen kanssa. Omassa koulussaan hän on suunnitellut ja toteuttanut yhdessä kollegoidensa kanssa tieteenaloja eheyttävän LUMA-kurssin. Tomberg on aloittanut tiedeleirikoulutoiminnan pilotoinnin Oulun seudulla. Lisäksi hän edistää näkyvästi seksuaalikasvatusta. Tomberg hyödyntää TVT:aa aktiivisesti opetuksessaan. Hän on myös järjestänyt musiikillisia tapahtumia, kuten kehitysvammaisten ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskilpailun sekä hänen omassa koulussaan käsikirjoitetun ja toteutetun Toisen roska on toisen aarre -musiikkinäytelmän. Tomberg on aktiivinen BMOL ry:n Oulun piirin jäsen. Hän on aktiivinen myös kansainvälisissä hankkeissa, erityisesti Venäjä-yhteistyössä.

Kuvat: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail