Havukoskella opiskellaan matematiikkaa kansainvälisesti arkielämän kontekstissa

Vantaalaisen Havukosken koulun toimintaa on vuonna 2012 leimannut MOE eli Maths on Earth. Se on kansainvälinen yhteistyöprojekti, jossa koulun yhden ikäluokan opetukseen on integroitu matematiikkaa hyödyntäviä tehtäviä. Projektin avulla tarjotaan oppilaille mahdollisuus luoda kansainvälisiä suhteita ja harjoitella englannin kieltä käytännön tilanteissa sekä motivoidaan heitä opintoihinsa.

Projekti aloitettiin koulussa syksyllä 2011, jolloin yhteistyöprojektiin osallistuivat kaikki koulun 7.-luokkalaiset (n. 100 oppilasta). Projektin kesto on kaksi lukuvuotta. Lukuvuonna 2012–2013 siihen osallistuvat samat oppilaat kuin edellisenä vuonna eli nykyään kaikki koulun 8.-luokkalaiset. Projektissa on mukana Havukosken koulun lisäksi kouluja Kroatista, Puolasta ja Ranskasta.

Koulussa on haluttu antaa koko ikäluokalle mahdollisuus osallistua projektiin. Lähes kaikki projektin aktiviteetit tehdään osana oppilaiden perusopetusta eri oppiaineissa lukuvuoden aikana. Koulun opetus on kokonaan jaksotettu/kurssitettu, joten hyvän ennakkosuunnittelun avulla koulussa voidaan toteuttaa suunnitellut aktiviteetit.

Projekti keskittyy matematiikan käyttöön työvälineenä maapallolla tapahtuville todellisen maailman ilmiöille. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen hyödyn erityisesti työmarkkinoilla. Samalla kiinnitetään huomiota sukupuoliseen tasa-arvoon ja ennakkoluuloihin. Oppilaita johdatellaan matemaattiseen ongelmanratkaisuun jokapäiväisissä tilanteissa.

Useat projektin aktiviteetit tehdään luokkahuoneen ulkopuolella. Opettajat pyrkivät käyttämään oppilaita osallistavia opetusmenetelmiä: lyhyitä projekteja, koejärjestelyjä, tutkimuksia, pelejä ja aivomyrskyjä. Vierailemalla museoissa, työpajoissa, yhteistyöyrityksissä ja –laitoksissa pyritään osoittamaan uuden teknologian ja matematiikan sekä luonnontieteiden hyödyllisyys oppilaan jokapäiväisessä elämässä. Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen ja tarkoituksenmukainen käyttö on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Sekä oppilaat että opettajat opettelevat yhteistyön tekemistä etäisyyksistä riippumatta TVT:n avulla. Näin kaikki, mitä oppilas tekee, tulee nähdyksi luokkahuoneessa ja luokkahuoneen ulkopuolella.

Suunnitteluvaiheessa projektissa ideoitiin yhteisesti, tieto- ja viestintätekniikkaa apuna käyttäen, 66 aktiviteettia vuosille 2011–2013. Hyvin suunniteltuna projektin toteutus on ollut helppoa ja mukavaa. Aktiviteeteissa projektin osapuolet miettivät yhdessä, mitä tavoitellaan ja kuka neljästä maasta on vastuussa aktiviteetin vetämisestä sekä sopivat lopullisen tuotoksen raameista (diaesitys, juliste, t-paita jne.). Projektissa on laadittu yhteisiä opetusmateriaaleja ja liikkuvuuksien aikana yhteisesti toteutettavia työpajoja. Samalla on vaihdettu ajatuksia ja rikastutettu mukana olevien opettajien ajattelua oppimisesta ja opetuksesta.

Aktiviteettien tarkoituksena on ollut innostaa matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun. Motivoivina aktiviteetteina ovat olleet esimerkiksi työpaikoilla vierailut, joissa tutustuttiin matematiikan käytännön tarpeisiin. Oppilaat ovat tutustuneet arjessa tarvittavaan matematiikkaan ja maapallon ilmiöiden matematiikkaan. Oppiaineiden välisellä integraatiolla on saatu oppilaille eheämpi kuva maapallolla tapahtuvista ilmiöistä ja matematiikan käyttökelpoisuudesta kaikissa oppiaineissa ja sen osaamisen tarpeesta kaikkialla. Samalla on saatu aikaan tervetullutta vuoropuhelua nykyisin niin ainejakoisen yläkoulun opettajien kesken.

Oppilailla yhdessä tekemisen sidettä vahvistaa myös tietoisuus siitä, että kolmen muun maan, heille jo tutut, oppilaat tekevät samoja asioita kuin hekin. Oppilasliikkuvuuksien aikana mukana olevat oppilaat toimivat usein sekaryhmissä. Esimerkiksi Puolassa aloitettu tutkimuksen tekeminen nuorten arkeen liittyvistä asioista jatkui tietokoneen välityksellä sekaryhmissä. Näin saatiin aikaan kommunikointia tutkittavan asian ympärillä. Samalla pystyttiin vertailemaan näiden neljän eri maan nuorten jokapäiväistä arkea.

Yhteydenpidossa käytetään monia sähköisiä työkaluja. Työkalut ovat valikoituneet opettajien yhteisen päätöksen mukaan osittain jo suunnitteluvaiheessa, mutta myöhempiä tarpeitakin on esiintynyt projektin edetessä.

  • Opettajien yhteissuunnittelua on hoidettu Google Driven jaettujen asiakirjojen välityksellä. Projektille on luotu oma Google-tili opettajien henkilökohtaisten tilien lisäksi. Projektin tilin kalenteriin on merkitty jokaisen osallistujamaan kouluvuoden työajat ja muut poikkeavat työpäivät, jotta esimerkiksi yhteisen videoneuvottelun ajankohdan löytäminen olisi helpompaa. Yhteisten jaettujen asiakirjojen avulla keskustelu aktiviteettien yksityiskohdista on ollut helppoa.
  • Skype-neuvottelujen ja sähköpostiviestien avulla on suunniteltu tulevaisuutta ja jaettu omia ideoita aktiviteeteistä.
  • Projektille on luotu oma internet-sivustonsa, josta vastaa hankkeen koordinaattori ja nimetty toinen opettaja. Sivustolla julkaistaan projektin yhteistuotokset. Kukin maa vuorollansa on vastuussa aktiviteettien koonnista ja niiden julkaisusta.
  • Projektin yhteistä päiväkirjaa pidetään eTwinning-portaalissa, koska samalla projekti on eTwinning- projekti, vaikka siinä käytetäänkin muita sähköisiä työkaluja kuin itse portaalin tarjoamia.

Kukin koulu käyttää vielä omia sähköisiä työkalujaan oman työskentelynsä tueksi.

  • Havukosken koulu käyttää Fronterin oppimisalustaa, jonne on luotu oma huone projektia varten. Näin jokainen koulun kahdeksannen luokan oppilas näkee, mitä ja miten aktiviteetti tehdään ja missä oppiaineissa. Huoneen palautuskansio on toiminut oppilastöiden palautuspaikkana.
  • Opettajat ovat käyttäneet Microsoftin SkyDrivea erilaisten tuotosten arkistona. Näin kaikki projektiin liittyvät tuotokset ovat samassa “pilvessä”, jonne pääsy ei ole ajasta ja paikasta riippuvainen.
  • Havukosken koulu pitää omaa blogia, jonne kootaan projektin kuulumisia.
  • Oppilaita varten projektilla on käytössään suljettu, maksullinen Ning-yhteisö, jossa oppilaat voivat keskustella keskenään, jakaa kuviaan ja videoitaan sekä keskustella keskenään vapaasti. Lukukauden aikana ohjaava opettaja alustaa yhteisesti sovittuja keskustelun aiheita oppilaille. Alustaa on käytetty myös yhden aktiviteetin ’Mystery Scientist’ -videoissa esiintyvien tieteilijöiden nimien arvailemiseen sekä tulevien vierailujen parien tutustuttamiseen ja vierailuohjelmien jakoon. Vierailujen jälkeen oppilaat ovat olleet yhteydessä toisiinsa myös sähköpostin ja Facebookin välityksellä.

Opettajalle on erittäin mieluisaa nähdä, että oppilaat nauttivat projektista ja ovat motivoituneita tekemään annettuja tehtäviä. Jokaisen maan opettajilta tulee palautetta oppilaiden sosiaalisesta kehittymisestä ja mieluisista aktiviteeteista. Opettajat ovat saaneet tytöt innostumaan matematiikasta ja luonnontieteistä uudenlaisella lähestymistavalla. Tieto- ja viestintätekniikkataitojen oppiminen ja käyttö tapahtuu luontevalla tavalla yhdessä oppien. Projektissa on pystytty integroimaan arkipäivän asioita yläkoulun oppilaille mielekkäällä tavalla ilmiöitä opiskellen. Vieraiden kielten opetukseen on saatu autenttisia oppimistilanteita, ja kommunikaatio oppilaiden välillä on lisääntynyt. Oppilaat ovat saaneet tilaisuuden suunnitella omaa oppimistaan ja työskentelyään.

Tuloksena on syntynyt muutakin kuin kirjallista materiaalia. Kuvailmaisu on oppilaalle hyvin luova tapa ilmaista itseään. Oppilastyöt ovat saaneet todellisen vastaanottajan ja samalla tehty työ on näkyvää. Opettajat ovat saaneet paljon työtään monin tavoin rikastuttavia asioita. Yhdessä tekeminen saman koulun sisällä sekä eurooppalaisten kollegojen kanssa on motivoivaa. Yhdessä asioiden jakaminen ja oppiminen on palkitsevaa. Yhdessä oppiminen kulttuurillisista eroista huolimatta on silmiä avaavaa ja samalla tulee tarve puntaroida omia piintyneitäkin tapoja ja asenteita. Suhde oppilaisiin myös muuttuu yhdessä opettajuuden kanssa. Oppilaiden ainutlaatuisuus ja moni-ilmeisyys ihmisinä tulee aidosti esille yhdessä tekemisen kautta.

Lisätietoa:

Teksti: Tuija Lindström.

Havukosken koulu voitti Vuoden LUMA-koulu 2012 -kilpailun yläkoulujen sarjassa.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail