Havukosken koulussa luonnontieteiden eheyttävä opetus on arkipäivää

Havukosken koulussa Vantaalla on opetettu luonnontieteitä integraatiokursseina jo lähes parinkymmenen vuoden ajan. Luonnontieteiden opetusta eheyttävällä opintokokonaisuudella opitaan luonnonvarojen ja energian kestävää käyttöä. Työtavat ovat vaihtelevia ja monipuolisia.

Aikoinaan luonnontieteiden opettajat miettivät yhdessä aihealueita ja työtapoja, jotka ovat tyypillisiä kaikille luonnontieteille. Tavoitteena oli rakentaa yhtenäinen oppimispolku luonnontieteissä yläkouluikäiselle oppilaalle.

Koulun opetussuunnitelma ja käytännön järjestelyt (jaksotus/kurssitus) on rakennettu tukemaan tavoitetta. Biologiaa ja maantietoa opiskellaan kumpaakin kaksi peruskurssia sekä fysiikkaa ja kemiaa myös kaksi peruskurssia kutakin. Näiden lisäksi oppilaat opiskelevat 8. luokalla yhden yhdistetyn fysiikka-kemian kurssin sekä biologia-maantiedon kurssin, jotka muodostavat kahden kurssin laajuisen luonnonvarat ja energia- kurssin. Luonnonvarat ja energia -kurssi opiskellaan kahden jakson aikana siten, että 2 tuntia viikossa opiskellaan biologia-maantietoa ja 2 tuntia viikossa fysiikka-kemiaa eri opettajien opettamana.

Kurssi suunnitellaan yhteistyönä, ja se antaa mahdollisuuden ajankohtaisten asioiden painottamiseen. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat kurssilla luonnonvarojen saatavuutta, kulutuksen merkitystä ja uusiutumisperiaatteita, arvostamaan kestävän kehityksen periaatteita, ymmärtämään energiavarojen esiintymisen ja käytön vaikutuksia sekä saavat käsityksen energian monimuotoisuudesta ja energian muuntumiseen liittyvistä ilmiöistä. Oppilaalle pyritään tarjoamaan tiedot, joiden pohjalle hän myöhemmässä elämässään voi rakentaa oman käsityksensä ja kannanottonsa energiapolitiikkaan ja omiin kulutusvalintoihin. Opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksista tällä kurssilla ovat erityisen voimakkaasti esillä osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, viestintä ja mediataidot, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä ihminen ja teknologia.

Kurssilla tutustutaan epäorgaanisiin (mineraalit ja vesi) ja orgaanisiin (metsät, öljy, maatalouden ja merten tuotanto) luonnonvaroihin. Kurssin aikana opiskellaan luonnonvarojen hyödyntämistapoja ja niihin liittyviä ympäristövaikutuksia sekä niihin liittyviä teollisuus- ja kehitysmaiden ongelmia. Erityisesti keskitytään malmien jalostamiseen metalleiksi ja öljyn jalostuksen yhteydessä hiilivetyihin ja niiden nimeämiseen sekä metsän viljelyyn ja puunjalostusteollisuuteen. Aiheita käsitellään tuotteen elinkaaren kautta, samalla huomioiden hyödykkeiden ekologinen selkäreppu ja ekologinen jalanjälki. Kurssin aikana tutustutaan luonnonvarojen esiintymiseen ja käyttöön sekä koko maapallolla että Suomessa.

Kurssilla opiskellaan lisäksi eri energialajeihin liittyviä ilmiöitä (asema-, liike-, lämpö- ja ydinenergia) ja energianmuuntumiseen ja –siirtymiseen liittyviä lainalaisuuksia kuten energian säilyminen, lämmön siirtyminen ja lämmön varastointi. Lisäksi opiskellaan sähkön- ja lämmöntuotantoon liittyviä prosesseja, erilaisten voimalaitosten toimintaperiaatteita ja niiden vaikutuksia ympäristöön.

Opintokokonaisuuden aikana harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa ja raportointia. Oppilaalle on tehty Fronterin oppimisalustalle huone, jossa on työohjeet (oma ja parityöskentely omalla tiedostolla tai jaetulla asiakirjalla), linkit opiskelumateriaaleihin, oppilastestit sekä palautuskansio oppilastöille. Varsinaista oppikirjaa ei oppilailla ole, sillä kurssilla käytetään paljon verkon sähköistä materiaalia ja opettajan kokoamaa Smartboardin Notebook-oppimismateriaalia, joka liitetään aina viikoittain PDF-tiedostoina Fronteriin oppilaiden opiskelumateriaaliksi.

Kurssilla painotetaan lisäksi vaikuttamiseen ja viestintään liittyviä työtapoja. Energian yhteydessä järjestetään paneelikeskusteluja ja/tai väittelytilaisuuksia, joihin oppilaat valmistautuvat hankkimalla pohjatietoja väitteidensä tueksi. Vantaan MAOL-kerhon järjestämään väittelyyn osallistui Havukosken koulusta kaksi väittelijää toukokuussa 2012.

Teksti: Tuija Lindström.

Havukosken koulu voitti Vuoden LUMA-koulu 2012 -kilpailun yläkoulujen sarjassa.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail