Tutkiva oppiminen – tapa toteuttaa ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia

Mitä on tutkivaa oppiminen ja miten se soveltuu uuden OPSin tavoitteiden toteuttamiseen LUMA-aineiden opetuksessa?

Väitöskirjatutkija Outi Haatainen esittelee videolla mallin keskeisiä piirteitä, opettajan roolia mallin mukaisessa opetuksessa sekä sitä, miten tutkiva oppiminen eroaa perinteisestä tutkivasta projektityöstä.

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jonka tarkoituksena on ohjata oppija käsittelemään ja tuottamaan tietoa asiantuntijalle tyypillisellä tavalla. Mallin on luonut Kai Hakkarainen tutkijakollegojensa kanssa.

Mallin taustalla vaikuttaa ajatus, jonka mukaan aikaisemmin luodun tiedon ymmärtäminen on samankaltainen psykologinen prosessi kuin uuden tiedon luominen. Näin ollen yrittäessään ymmärtää itselleen uutta käsitettä tai teoriaa oppilas joutuu mielikuvituksensa avulla käymään läpi samankaltaisia prosesseja kuin teorian keksinyt tutkija aikanaan.

Kyseessä ei ole uusi opetusmenetelmä, mutta uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä se on entistäkin ajankohtaisempi, koska tutkiva oppiminen on oiva tapa toteuttaa uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisia eheyttäviä laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksia.

Koulutyössä tehdyt projektityöt eivät perinteisesti ole olleet tutkivan oppimisen mallin mukaisia. Tutkiva oppiminen on asteittain syvenevä prosessi , jossa oppilaita ohjataan sykliseen tiedonhankintaan ja parantamaan sekä hylkäämään omia alkuperäisiä ajattelumallejaan ja teorioitaan. Keskiössä ovat siten ajattelutaidot ja niiden kehittyminen.

Oleellista on myös jaetun asiantuntijuuden käsite eli yhteistyö ja ajatusten jakaminen kaikissa prosessin vaiheissa. Opettajalla on tässä mallissa keskeinen rooli rohkaisijana. Tutkimuskysymykseen ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta ja kaikkien näkemykset ovat arvokkaita.

Tärkeää on myös opettaa oppilaita arvioimaan kriittisesti ja rakentavasti niin omia kuin toisten esittämiä ajatuksia ja teorioita.

Tavoitteena on edetä opettajan ohjauksessa kohti parempia ja yleisesti hyväksyttyjä selityksiä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, jolloin onnistunut oppimisprosessi luo tiedon lisääntymisen lisäksi pohjaa käsitteelliselle muutokselle.

Teksti: Outi Haatainen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail