Lausunto: LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma kaipaa tiivistystä ja priorisointia

Kansallinen LUMA-neuvottelukunta kiittää mahdollisuudesta lausua kansallisen LUMA-strategian toimenpiteistä. Neuvottelukunta kokoaa yhteen tieteen, koulutuksen ja elinkeinoelämän edustajia eri organisaatioista.

LUMA-neuvottelukunta pitää kansallisen LUMA-strategian toimenpidesuunnitelman tekoa hyvänä askeleena  LUMA-strategian toimeenpanoa varten. Neuvottelukunta katsoo kuitenkin, että toimenpiteitä tulisi tiivistää ja priorisoida. Esitettävillä toimenpiteillä tulisi olla selkeä yhteys LUMA-osaamisen kehittämiseen ja sen tulisi käydä ilmi. Toimenpiteiden pitää olla yksiselitteisiä, vaikutuksiltaan mitattavia ja toteuttamisessa skaalattavia. Ennen toimenpiteiden julkistamista tulisi tehdä niiden vaikuttavuuden arviointi keskeisten sidosryhmien kanssa sekä lisätä toimenpiteille vaikuttavuuden mittarit. Toimenpiteille tarvitaan selkeät toteuttajat ja vastuutahot, mutta myös linjakkaat kansallisen päätöksenteon prosessit. 

Toimenpiteiden tulisi huomioida kohdennetusti Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartan keskeiset osa-alueet: Miten vastataan osaajien puutteeseen? Miten vastataan työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin? Miten formaalin koulutuksen ja opettajankoulutuksen avulla voidaan edesauttaa elinikäistä oppimista ja LUMA-tietopääoman kasvattamista? Miten LUMA-taitoja voidaan kehittää oppijan näkökulmasta (tutkimus, arviointi) siten, että oppijalla on mahdollisuus tietoperustaiseen päätöksentekoon yhteiskunnassa? Toimenpiteiden tulisi myös huomioida monitieteiset globaalit haasteet kuten kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja digitalisaatio, joissa LUMA-osaaminen kytkeytyy terveyden ja elinympäristön muutoksiin. 

LUMA-strategiaa tulee seurata pitkäjänteisesti osana sekä TKI-tiekartan päivityksiä että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan seurantaa ja arviointia. Kansallinen LUMA-neuvottelukunta tarjoaa asiantuntemustaan strategian seurantaan ja arviointiin. Toimenpiteet ja niiden pitkäjänteinen resursointi tulee kirjata osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa.

Neuvottelukunnan puolesta, Jan Lundell, puheenjohtaja

LUMA-neuvottelukunnan jäsenet


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail