LUMA2020 – gemensamma insikter och inspiration: LUMA-inlärningsgemenskaperna från småbarnspedagogiken till andra stadiet är nu valda

I höst startar ett utvecklingsprogram för lärande och undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av LUMA-center Finland – ett nätverk av 11 högskolor. Målet med programmet är att utveckla den formella undervisningen av barn och unga från småbarnspedagogiken till andra stadiet samt den vetenskaps- och teknikfostran barn, unga och familjer ta del av på sin fritid. Med programmet vill man utveckla även den undervisande personalens kunnande på olika utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskolenivån med hjälp av nya modeller för projektlärande och nya praktiker. En styrgrupp tillsatt av Undervisnings- och kulturministeriet håller i trådarna för LUMA2020-programmet.

Sammanlagt 161 inlärningsgemenskaper har antagits till LUMA-utvecklingssamarbetet. Bland dessa finns formella inlärningsgemenskaper, som daghem, skolor och yrkesinstitut, men även inlärningsgemenskaper för fritidsintressen. En lista över alla antagna inlärningsgemenskaper har publicerats på projektets webbplats.

Målet med projektet är att skapa större spridning för det material och de bästa metoderna som producerats av tidigare utvecklingsprogram som ordnats av LUMA-center Finland och att få dem i användning. De bästa lärdomarna och verksamhetsmodellerna från LUMA Finland-utvecklingsprogrammet, LUMATIKKA och StarT-programmet samlas i det här programmet under fyra temarubriker. Temana är Hållbar utveckling (klimatförändring, cirkulär ekonomi m.m.), Matematiken i vår omgivning (konst, ekonomi, statistik m.m.), Tekniken i vår omgivning (rörliga apparater, artificiell intelligens, robotik m.m.) och Min LUMA (ett valfritt tema som dock har en koppling till matematisk-naturvetenskapliga ämnen). Syftet med projektet är att erbjuda stöd åt lärarna som i sitt arbete implementerar de nya grunderna för läroplanerna. Programmet ger stöd åt inlärningsgemenskaper och erbjuder verktyg som främjar bl.a. projektlärande och lärande som skapar bred kompetens.

LUMA2020-programmet, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, genomförs i två faser: en utvecklingsfas och en spridningsfas. Programmet skapar avgiftsfria, nationella nätkurser och andra virtuella lösningar som är tillgängliga för alla dagis och skolor i Finland. Inom ramen för programmet ordnas nätbaserade fortbildningar och ett flertal regionala träffar under åren 2019–2020. Programmet kulminerar i den 16:e upplagan av LUMA-dagarna vid Aalto-universitetet 3–5.6.2020, där inlärningsprojekten som de deltagande inlärningsgemenskaperna genomfört presenteras för allmänheten.

Varma lyckönskningar till alla LUMA-inlärningsgemenskaper som antagits till programmet!

Med önskan om ett givande program med många gemensamma insikter och inspiration,

Maija Aksela

Prof., ledare för LUMA2020-programmet, direktör för LUMA-center Finland, Helsingfors universitet

maija.aksela@helsinki.fi

Oona Kiviluoto

Projektledare, LUMA2020-programmet, LUMA-center Finland

oona.kiviluoto@helsinki.fi