E-bok om LUMA-vetenskapsfostran presenterar bästa verksamhetsmodeller för en ljus framtid

Allt som allt kring hundra personer inom LUMA-center Finland-nätverket har medverkat i arbetet med en ny e-bok som presenterar nya finländska och internationella verksamhetsformer inom vetenskapsfostran i matematisk-naturvetenskapliga ämnen.

Hur kan de som ska bli framtidens experter uppmuntras till studier i matematik, naturvetenskaper och teknologi? Hur kan skickliga lärare och blivande lärare stödjas i sitt arbete? Hur kan en ljus och hållbar framtid byggas kollektivt och forskningsbaserat?

Stort behov av experter i matematisk-naturvetenskapliga ämnen i framtiden

Kunnande inom matematik, naturvetenskaper och teknologi har en avgörande roll för att säkerställa att Finland ska kunna gå en ljus framtid till mötes. Vetenskapsfostran inom LUMA-center Finland-nätverket har som mål att stärka kunnandet inom dessa vetenskapsgrenar och att uppmuntra barn och unga till studier i dem. En ny e-bok ger en inblick i hur man arbetat inom nätverket för att nå målet. Vetenskapen tillhör alla!

Vår nya e-bok består av fem kapitel: Första kapitlet ger exempel på hur deltagare och arrangörer har upplevt verksamheten. Andra kapitlet innehåller beskrivningar av bästa lösningar och verksamhetsmodeller för hur man kan stödja våra framtida experter. Tredje kapitlet ger en översikt över nätverkets internationella verksamhet och kollektiva former för lärande. I fjärde kapitlet ges en presentation av LUMA-centren som ingår i nätverket samt en inblick i nätverkets förvaltning och verksamhetskultur. Sista kapitlet tar fasta på kollektiva och forskningsbaserade former av utvecklingsarbete och forskning: Hur utvecklas nya lösningar och verksamhetsmodeller? Vilken typ av teman kretsar forskningen kring nu och inom den närmaste framtiden?

Nätverket har utvecklats sedan 2013

På universitetsnivån har LUMA-centerverksamheten i Finland utvecklats systematiskt ända sedan år 2003. Samma år inledde det nationella LUMA-center Finland-nätverket sin verksamhet bestående av 13 center vid 11 olika universitet. Nätverket, vars verksamhet baserar sig på kollektiva insatser och aktuell forskning, har ålagts ett nationellt uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet, som alla medverkande universitet och LUMA-center har förbundit sig till. Tillsammans för en ljus och hållbar framtid!

Nätverkets verksamhet baserar sig på en intensiv växelverkan med forskarsamhället och med utomstående samarbetspartner, som är representerade i den nationella LUMA-delegationen. Tillsammans är vi mera! (LUMA-mottot)

Ladda ner e-boken via den här länken.Läs mer om LUMA e-boken.

Vi hoppas boken bidrar till nya insikter och en stor upptäckarglädje!

Text: direktör för LUMA-center Finland, professor Maija Aksela, Helsingfors universitet, maija.aksela@helsinki.fi